حقوق بشر

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/29

در جهان امروز همراه با پیشرفت خارق العاده ه علم و تكنولوژی و ازدیاد وسایل و وسائط ارتباط جمعی تسهیل امر مسافرت و مهاجرت؛ فاصله میان مردم جهان از بین رفته است و آدمیان بیش از پیش به هم نزدیك گشته اند. به موازات این امر و همراه با نزدیك گشتن انسانها به یكدیگر، نوع روابط آنها با همدیگر نیز تغییر كرده و نیاز ایشان به یكدیگر در امور مختلف مربوط به زندگی فردی و اجتماعی، به نحو چشمگیری افزایش یافته است. به همین سبب در دنیای امروز دیگر، آن دسته از قوانین وروابط فردی و اجتماعی كه در گذشته حاكم بر روابط فرد و اجتماع بوده؛ پاسخگوی نیاز بشریت نیست و لازم است تا افراد بشر با شناسایی مقتضیات این زمان، در مفاهیم و نوع روابط گذشته خود تجدید نظر نمایند و شالوده جدیدی را در روابط فردی و نیز در موسسات اجتماعی خود بنا نهند.

تمام افراد آزاد زاده می شوندو از لحاظ حیثیت و كرامت و حقوق با هم برابرند؛ همگی دارای عقل ووجدان هستند و باید با یكدیگر با روحیه ای برادرانه رفتار كنند. در جوامعی كه انسانها آزادند تا در مورد حقایق زندگی بیندیشند، به چشم خویش حقیقت را ببینند و به پای خود راه معرفت بپیمایند، امكان رشد و بالندگی نیز وجود خواهد داشت. روح انسانی باید آزاد باشد تا جستجوی حقیقت نماید و به درك مفهوم زندگی خود نائل شود. اگر حق آزادی عقیده وبیان را از فردی سلب نمائیم او را از حق تفكر و شناخت مفهوم حیات خویش محروم نموده ایم و این بدان معناست كه او را از حق انسان بودن محروم كرده ایم . آزادی عقیده و بیان یك حق است؛ حقی الهی و انسانی كه هیچ مرجعی نمی تواند این حق را از كسی بگیرد. این مفهوم مورد تائید همه آزاد اندیشان جهان بوده و در ماده 18و 19 اعلامیه حقوق بشر مورد تاكید و تصریح قرار گرفته است: