اجتماعی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/2

دیدگاه کنونی مردم جهان، دنیائی محاط به انواع و اقسام مشکلات است که هر روز در بحبوههء گرفتاری های مختلف، باحادثه غیر منتظرهء دیگری رو برو و مقابل میشود، گهگاه بلاهای طبیعی از زمین و گاهی از آسمان فرا میرسد و انسان قرن بیست یکم در حالی که انتظارات افزون بر گذشته او دائماً در تزاید است روز بروز از سیستم های سیاسی و اقتصادی و حاکمیت های متنوع نیز گسسته تر و نا امید تر میگردد.
در تمامی این احساس نا امیدی رؤیای دور و برآورده نشده ای حضور دارد که میتوان آن را رؤیای عصر های دور بر روی کرهء خاک دانست.

دوستان عزيز غير بهائي من، وقتي براي اوّلين بار برايشان راجع به دينم صحبت مي كنم، چند دسته اند: بعضي از آنها با اشتياق گوش مي دهند وبا هم صحبت مي كنيم و طالب مطالعه و تحقيقند. بعضي ها مي ترسند كه نكند اين صحبت ها خطر ناك باشد وخداي ناكرده موقعيت تحصيلي يا كاري يا اجتماعيشان را خراب كند وبه اين خاطر سعي مي كنند در اين مورد صحبت نكنند يا حتي كمتر رفت و آمد كنند. بعضي ها فورأ جبهه مي گيرند كه دين اسلام آخرين دين است و بهائيت استعماري و وابستهء صهيونيسم است و ساير سوء تفاهمات و شبهات رايج در بارهء آن را بيان مي كنند. بعضي از آنها هم كه از هر چه دين است زده شده اند، شروع مي كنند به بد گوئي از اسلام و ساير اديان و مي گو يند شما هم مثل ايشان! بعضي از دستهء اخير نيز فقط به بهانهء ردّ اسلام مي گو يند اسلام دين عربها است و ما ايراني هستيم، و بدون اينكه از ديانت مقدّس زردشتي اطّلاعاتي داشته باشند، از آن طرفداري كرده و مي گويند دين يعني «گفتار نيك، كردار نيك، پندار نيك»، باقي سنن و مراسم اضافي است و اصولأ هر كس خود عقل دارد و احتياج به امر و نهي و دستورات ديني نيست.