اجتماعی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/2

تشبیه عالم به یک بدن که از مجموعه اعضاء و ارکان کوچک و بزرگ تشکیل یافته و کلیه اعضاء ان میبایست در کمال صحت و هم آهنگی و تعادل و توازن به وظائف خویش عمل کنند تعریفی در حد کمال و زیبائی است.
هرچه جهان و جهانیان به هم نزدیک و نزدیک تر میشوند و ملل دنیا در زمینه های گوناگون تعهداتشان فراتراز محدوده و محیط زندگی آنها پیش میرود و رشته های منافع فردی و جمعی روز بروز در هم ادغام شده و درهم میپیچید، اهمیت تعریف فوق با شکوه افزون تری جلوه گر میشود و شرافت تاریخی بشر، پس از گذر از پیچ و خم های هزاران مشکل بزرگ و کوچک، عاقبت نمودار میگردد.
پرات فلسفه شناس معاصر مینویسد عالم وجود تا حد زیادی شبیه یک موجود زنده است. این ارگانیسم متکی به عقل فعال است که میتواند هوشیارانه مقاصدی را برگزیند و در بساط جهان به اجرا گذارد بر همین منوالی که افراد انسانی نیات و تصمیمات خود را به واسطه اعضای جسمانی اظهار میدارند.
پرات معتقد است اصل علیت که بر عالم وجود حکمفرماست. قانون جذب و دفع فیزیک نیوتونی نیست بلکه از نوع علیتی است که در ذات موجود زنده میتوان کشف کرد.

این مطالب نوشته می شود فقط بخاطر اینکه احساس می شود بخشی از تاریخ فعالیتهای جوانان در ایران در سالهای 1383 تا 1385 است که در نوع خودش حقیقتا بی نظیر و تحسین برانگیز است.
حدود9 سال پیش – سال 1374-عضو NGO (سازمان های غیر دولتی) پژوهشهای کودکان دنیا که زیر نظر سازمان یونیسف در طهران فعالیت می کند شدم و هر ماه توسط خبر نامه هایی که از این موسسه می آمد از فعالیتهای آنها که برای کودکان و نوجوانان بود آگاه می شدم. هدف این موسسه ایجاد فرهنگ جدیدی درتعلیم و تربیت وهمین طور یافتن روشهای مناسب در آموزش کودکان و نوجوانان ایران است. فعالیتهای این موسسه نشر مقالات- تشکیل سمینارها– تهیه و ترجمه کتب تربیتی– آموزش مربیان واجرای فعالیتهای اجتماعی است و چون فعالیتها و اهداف آنها مورد علاقه ام بود، آنها را دنبال می کردم.