اجتماعی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/2

بنا بگزارش رسانه های گروهی منجمله روزنامهء ایران (شمارهء ۳۵۳۵ بتاریخ ۷ دیماه ۸۵ مطابق ۲۸ دسامبر ۲۰۰۶ ) آقای احمدی نژاد پیامی به پاپ بند یکت ۱۶ رهبر کاتولیکهای جهان در آستانهء سال نو ارسال داشته که در طی آن به همکاری ادیان الهی برای حلّ مسائل عمدهء بشری بویژه روابط ظالمانه ای که علیه انسانها وجود دارد اشاره کرده است. معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری اظهار داشته که این پیام کاملاً غیر سیاسی است.
آقای احمدی نژاد در یکسال و نیم گذشته پیامهای متعدّدی به مقامات سیاسی جهان ارسال داشته است که در آن نقطه نظرهای خویش را در بارهء مسائل سیاسی بیان و تشریح کرده است ولی این پیام ویژهء اخیر که خطاب به رئیس بزرگترین مذهب مسیحی عالم است از این جنبه قابل توجّه و تأمّل است که در آن دعوت به گفتگو و همکاری ادیان الهی جهت حلّ مسائل و مشکلات عمدهء بشری خصوصاً در مورد روابط ظالمانه ای که بر علیه انسانها وجود دارد مینماید. حال نمیدانیم که پاپ اعظم پاسخی به این فراخوان داده یا مسکوت گذاشته است ما در اینجا چند سئوال را طرح کرده و تحلیلی مناسب با موضوع بنحو اجمال عرضه میداریم.

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

بدايع حمد و ثنا و جوامع شکر و سپاس درگاه احديّت پروردگاريرا سزاست که از بين کافّهء حقائق کونيّه حقيقت انسانيّه را بدانش و هوش که نيّرين اعظمين عالم کون و امکانست مفتخر و ممتاز فرمود و از نتائج و آثار آن موهبت عظمی در هر عصر و قرنی مرآت کائناترا بصور بديعه و نقوش جديده مرتسم و منطبع نمود . چه اگر بديدهء پاک در عالم وجود نگری مشهود گردد که از فيوضات فکر و دانش هيکل عالم در هر دوری بجلوه و طوری مزيّن و بلطائف بخشايش جديدی متباهی و مفتخر است و اين آيت کبرای خداوند بی همتا در آفرينش وشرف بر جملهء ممکنات سبقت و پيشی داشته و حديث ( أوّل ما خلق اللّه العقل ) شاهد اين مطلب و در صدر ايجاد در هيکل انسانی من حيث الظّهور مشخّص گرديد . پاک و منزّه است خداوندی که باشراقات انوار اين لطيفهء ربّانيّه عالم ظلمانيرا غبطهء عوالم نورانی فرمود ( و أشرقت الارض بنور ربّها ) . متعالی و مقدّس است پروردگاريکه فطرت انسانيّه را مطلع اين فيض نامتناهی فرمود ( الرّحمن علّم القرآن خلق الانسان علّمه البيان ) .