اجتماعی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/2

من سیاره آبی مسرورم كه بازباشما سخن می گویم. بارها به شما گفته ام كه عزیزترین موجودی كه برگستره ام زندگی می كند، فرزندان برترم، آدمیان هستند. مجموعه انسان ها درواقع ثمره نهائی حیات وهستی منند؛ به این معنی كه همه چیزهای دیگررادرهمه زمان هاومكان ها، برای آن داشته وخواسته ام كه این فرزندبرترینم، نوع انسان، زندگی گیردوپرورش یابدوبه سمت هدف مقرروموعودخویش حركت كند.اما متاسفانه این ثمره عالیه وجودمن،‌این نوع انسان، به دلیل خودسری ونافرمانی؛ یعنی عدم توجه به رهنمودهای روح اعظمم ونادیده انگاشتن اندرزهای مشفقانه آن،‌ به مشكلات ومصائب فراوان گرفتارآمده است ( درباره این مشكلاتِ جهان شمول، بعداًهم سخن خواهم گفت)كه هركدام ازآن هامانعی شده است درراه ترقی وتكامل همه جانبه عالم انسانی.

تشبیه عالم به یک بدن که از مجموعه اعضاء و ارکان کوچک و بزرگ تشکیل یافته و کلیه اعضاء ان میبایست در کمال صحت و هم آهنگی و تعادل و توازن به وظائف خویش عمل کنند تعریفی در حد کمال و زیبائی است.
هرچه جهان و جهانیان به هم نزدیک و نزدیک تر میشوند و ملل دنیا در زمینه های گوناگون تعهداتشان فراتراز محدوده و محیط زندگی آنها پیش میرود و رشته های منافع فردی و جمعی روز بروز در هم ادغام شده و درهم میپیچید، اهمیت تعریف فوق با شکوه افزون تری جلوه گر میشود و شرافت تاریخی بشر، پس از گذر از پیچ و خم های هزاران مشکل بزرگ و کوچک، عاقبت نمودار میگردد.
پرات فلسفه شناس معاصر مینویسد عالم وجود تا حد زیادی شبیه یک موجود زنده است. این ارگانیسم متکی به عقل فعال است که میتواند هوشیارانه مقاصدی را برگزیند و در بساط جهان به اجرا گذارد بر همین منوالی که افراد انسانی نیات و تصمیمات خود را به واسطه اعضای جسمانی اظهار میدارند.
پرات معتقد است اصل علیت که بر عالم وجود حکمفرماست. قانون جذب و دفع فیزیک نیوتونی نیست بلکه از نوع علیتی است که در ذات موجود زنده میتوان کشف کرد.