اجتماعی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/2

در دنیای امروز موضوع حق و آزادی و مقاومتی که بعض قدرت های سیاسی و مذهبی در برابر اعطاء آزادیهای مردمی نشان میدهند باعث گردیده است لایه های نگرانی نسبت به شناخت ماهیت حقوق و آزادی های فردی در هر جامعه ایجاد نماید و مسئله ای اساسی در امور آن جوامع محسوب گردد.
همانطوری که مفهوم دمکراسی بطور عام، مقتضی بررسی مجدد میباشد، کسانی که وارث فرهنگ آزادی بوده و یا طالب آن هستند نیز باید با دقت هوشیارانه و از جوانب متعدد به این مسئله توجه نمایند. زیرا مفاهیم و معانی آزادی در طول زمانِِ موجودیت انسان بر روی کره خاک، ابعاد وسیعتری یافته و مانند یک نقطه در وسط دایره ای قرار گرفته است و مردم در پرتو نوری که به این هدف میتابد و جهتی که آن را روشن می کند لا محاله، دیدگاه های متعددی دارند، از زاویه های متفاوت و گاه مخالف با یکدیگر به آن مینگرند و آنرا می بینند و توجیه می کنند و در نتیجه برای وصول به مقصود نیز از روشهای گوناگون و راههای اغلب مغایر با هم، استفاده می کنند.

چندی پیش در امریكا نمایشگاهی دایر شد كه بازدید كنندگان آن در مسیری كه طی می كردند گام به گام و در غرفه های مختلف از طریق سیستم های صوتی و تصویری و بعضأ با بازی بازیگران، با مراحل شكل گیری هولوكاست آشنا می شدند. برگزار كنندگان این نمایشگاه كه در بین آن ها فردی مسن و بازمانده از همان دوران نیز دیده می شد می گفتند كه آشنایی افراد با وقایع آن دوران هدف فرعی ما می باشد و هدف اصلی این است كه جهانیان بدانند كه خطر وقوع مجدد چنین جریاناتی حتی در جهان متمدن امروزین به هیچ وجه منتفی نیست و باید بسیار مراقب آن بود؛ زیرا هنوز مكاتب، ایدئولوژی ها، گروهها، افراد و حتی دولتهایی در نقاط مختلف عالم موجودند كه در فازهای مختلف طراحی، نظارت و اجرای این سناریو های به ظاهر مربوط به گذشته، فعال هستند. نكته قابل توجه در بازسازی جریان هولوكاست در نمایشگاه فوق الذكر، تشریح استراتژی نازی ها برای ایجاد نفرت سرشار از یهودیان در بین توده مردم بود.