اجتماعی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/2

این مطالب نوشته می شود فقط بخاطر اینکه احساس می شود بخشی از تاریخ فعالیتهای جوانان در ایران در سالهای 1383 تا 1385 است که در نوع خودش حقیقتا بی نظیر و تحسین برانگیز است.
حدود9 سال پیش – سال 1374-عضو NGO (سازمان های غیر دولتی) پژوهشهای کودکان دنیا که زیر نظر سازمان یونیسف در طهران فعالیت می کند شدم و هر ماه توسط خبر نامه هایی که از این موسسه می آمد از فعالیتهای آنها که برای کودکان و نوجوانان بود آگاه می شدم. هدف این موسسه ایجاد فرهنگ جدیدی درتعلیم و تربیت وهمین طور یافتن روشهای مناسب در آموزش کودکان و نوجوانان ایران است. فعالیتهای این موسسه نشر مقالات- تشکیل سمینارها– تهیه و ترجمه کتب تربیتی– آموزش مربیان واجرای فعالیتهای اجتماعی است و چون فعالیتها و اهداف آنها مورد علاقه ام بود، آنها را دنبال می کردم.

اقتباس از سایت گویا(1)
رسانه های گروهی چندی پیش گزارش دادند که در ایران همایش گفتگو و آشتی ادیان الهی برگزار شده که در آن علاوه بر روحانیون برجستهء سنّی و شیعه، اسقف چند کلیسای مسیحی، حاخام های یهودی ومؤبد مؤبدان زرتشتیان نیز شرکت کرده بودند. حضور این دو نمایندگان مذهبی یهودی و زرتشتی بخصوص قابل توجّه است. همانطور که میدانیم قرنها پیروان آئین زرتشتی را از راه تحقیر گبر خطاب میکردند و بهیچوجه رعایت حقوق آنان نمیشد و ایشانرا اهل کتاب نمی شمردند و پیامبر عظیم الشّأن آن، حضرت زردشت را در زمرهء انبیاءِ اوالعزم محسوب نمیکردند و همچنین نسبت به یهودیان با نهایت خواری و ذلّت رفتار مینمودند و غالباً آنان بالاجبار در محلّات خاصّی سکنی میگزیدند و بهیچوجه رابطه و آمیزش و الفتی بین مؤمنین متشرّع و متعصّب و آن اقلیّت مذهبی وجود نداشت و تا این اواخر نیز در مطبوعات و رسانه ها مورد تهمت قرار داشتند.