اجتماعی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/2

در عرصه افکار و آرائی که هر روز در زمینه های مختلف اجتماعی در وطن ما منتشر میشود مواجهه با بعض دیدگاه ها بسیار غیر منتظره و دور از ذهن است. معمولاً در کشورهائی که سیستم های سیاسی آنان مذهب را از حاکمیت جدا کرده و حکومت مردمی دارد اظهار نظرهای گوناگون امری عادی بشمار میآید زیرا بجز ارکان احزاب حاکم و مقتدر ، مردم این کشورها نیز از استقلال فکری و اعتقادی گوناگون برخوردار بوده و هرکس در جهت منافع خود و یا برداشتهای خصوصی از مسائل اجتماعی میتواند آزادانه سخن گوید و بررسیهایش را ابراز نماید اما در کشورهائی که سیستم کلی حکومت و یا افکار اکثریت مردم آن در جهت یا ایده ئولوژی خاص در حرکت است و یا در یک سوی بطور ایستا و نه متحرک قرار دارد.

از تعاليم بهائی يکی اينست که دين حقيقی بايد سبب ترويج اتّحاد و اتّفاق باشد و اتّحاد لازمه ضروريه حصول صلح جهانی است. حضرت بهاءاللّه ميفرمايد «اصلاح و راحت حاصل نشود مگر باتّحاد و اتّفاق.» ازجمله موازينی که جامعه بهائی برای حصول اتّحاد عالم پيشنهاد ميکند که فدراسيون کشورها تشکيل شود اينستکه يک زبان بين‌المللی بوجود آيد – اقتصاد جهانی تعديل و هم آهنگ گردد – تعليم اجباری متداول شود – معياری برای حقوق بشر معيّن گردد – سازمان مرکّب جهانی ارتباط و مخابرات بکار افتد و يک نظام بين‌المللى برای واحد پول و وزن اندازه معيّن شود.