اجتماعی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/2

... اعلام می كنم تا روزی كه زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد ، دین و آئین و رسوم ملتهایی را كه من پادشاه آنها هستم محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت كه حكام و زیردستان من ، دین و آئین ملتهایی را كه من پادشاه آنها هستم یا ملتهای دیگر را مورد تحقیر قرار بدهند یا به آنها توهین نمایند... من امروز اعلام می كنم كه هر كس آزاد است ومی تواند هر دینی را كه میل دارد بپرستد...
« كورش كبیر»
... اینك كه من از دنیا می روم 25 كشور جزء امپراتوری ایران است در تمام این كشورها پول ایران رواج دارد و ایرانیان در آن كشورها دارای احترام هستند و مردم آن كشورها نیز در ایران محترم شمرده می شوند... همواره حامی كیش یزدان پرستی باش اما هیچ قومی را مجبور نكن كه پیرو كیش تو باشد و پیوسته به خاطر داشته باش هر كس باید آزاد باشد از هر كیشی میل دارد پیروی نماید...
« داریوش هخامنشی»

در دنیای امروز موضوع حق و آزادی و مقاومتی که بعض قدرت های سیاسی و مذهبی در برابر اعطاء آزادیهای مردمی نشان میدهند باعث گردیده است لایه های نگرانی نسبت به شناخت ماهیت حقوق و آزادی های فردی در هر جامعه ایجاد نماید و مسئله ای اساسی در امور آن جوامع محسوب گردد.
همانطوری که مفهوم دمکراسی بطور عام، مقتضی بررسی مجدد میباشد، کسانی که وارث فرهنگ آزادی بوده و یا طالب آن هستند نیز باید با دقت هوشیارانه و از جوانب متعدد به این مسئله توجه نمایند. زیرا مفاهیم و معانی آزادی در طول زمانِِ موجودیت انسان بر روی کره خاک، ابعاد وسیعتری یافته و مانند یک نقطه در وسط دایره ای قرار گرفته است و مردم در پرتو نوری که به این هدف میتابد و جهتی که آن را روشن می کند لا محاله، دیدگاه های متعددی دارند، از زاویه های متفاوت و گاه مخالف با یکدیگر به آن مینگرند و آنرا می بینند و توجیه می کنند و در نتیجه برای وصول به مقصود نیز از روشهای گوناگون و راههای اغلب مغایر با هم، استفاده می کنند.