اجتماعی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/2

برگرفته از: http://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-38123589?error_code=4201&erro...

ضرورت دگرگونی مواجهه با مساله بهاییان

محمد حیدری

روزنامه نگار

28 نوامبر 2016 - 08 آذر 1395

"مساله بهاییان" در ایران، یکی از مسائل مرکزی ما است. بهاییان، "دیگری"راستین اکثریت شیعه هستند و نحوه مواجهه ما با آنها، آزمونی از شایستگی جامعه، در گذار از استبداد و ستم، و خروج از تاریکی است. ما در ایران با تبعیض، بی‌عدالتی و ستمگری‌های گوناگونی مواجهیم، اما در "مساله بهاییان"، چیزی متمایز وجود دارد که به "چگونگی مواجهه" ما با آن مربوط است.

ما از یک طرف در برابر ستمی که بر بهاییان می‌رود سکوت کرده‌ایم و از سوی دیگر همبستگی و غم‌خواری لازم با این ستم‌دیدگان را نداریم. هم سکوت و هم رضایت‌جمعی، سرکوب بهاییان در ایران را به "گناهی جمعی" تبدیل می‌کند. مشابه این وضعیت در هیچ گستره ظلم دیگری وجود ندارد. به همین دلیل است که ما به مواجهه دیگرگون با این مساله نیاز داریم. این مساله نیز از جمله تیره‌گی‌های جامعه ماست که باید با آن تعیین تکلیف شود.

بابیان و ازلیان و بهاییان، شیعیانی بودند که از دین اسلام با روایت شیعی آن، خارج و بر دین دیگری مومن شدند. امروز از بابیان و ازلیان اولیه نشان زیادی نیست، اما بهاییان همچنان جمعی بزرگ‌اند. خروج از دین اسلام، به موجب فتوای فقیهان، منجر به ارتداد می‌شود. ستم بر بهاییان، و سکوت در برابر این ستم نیز، ریشه در همین رویکرد درون دینی دارد. هرچند که بهاییان امروز بر خلاف اسلاف خود، مسلمان نبوده‌اند و خروجی هم از اسلام نکرده‌اند، با اینهمه، همان خشم و کین بر آنان نیز وارد می‌شود. در دین اکثریت حاکم، ترک ایمان مستوجب عقوبت است و جامعه ما نیز آن را می‌پذیرد.

اکثریت شیعه در ایران، اقلیت بهایی را ترسناک، مرموز، ناشناخته، و دین آنها را دروغین می‌دانند. از این رو، "دیگری" راستین برای اکثریتِ شیعه بهاییان بوده‌اند و بنابراین، آزمون رواداری اکثریت، نه در برابر اقلیت‌های دیگر، بلکه در برابر بهاییان سنجیده خواهد شد.

سرکوب بهاییان در ایران، سرکوبی مداوم، گسترده، بی‌حد و مرز، و همه‌گیر است. مداوم است، چون هرگز متوقف نشده و نه تنها در چند دهه پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، بلکه حتی پیش از آن و در صد و پنجاه سال گذشته نیز تداوم داشت./شماری از بهاییان که امسال در ایران محکوم شدند

سرکوب بهاییان در ایران، سرکوبی مداوم، گسترده، بی‌حد و مرز، و همه‌گیر است. مداوم است، چون هرگز متوقف نشده و نه تنها در چند دهه پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، بلکه حتی پیش از آن و در صد و پنجاه سال گذشته نیز تداوم داشت. گسترده است، چون در سراسر ایران اعمال می‌شود و از یک روستای کوچک در مازندران، تا شهرهای بزرگ و پایتخت ایران را تسخیر می‌کند. بی‌حد و مرز است، چرا که از تبعیض و محرومیت و آواره کردن و تبعید، تا حبس و شکنجه و قتل را شامل می‌شود. همه گیر است، چرا که این سرکوب، هیچ ارتباطی به نوع فعالیت بهاییان ندارد، بلکه همه آنها را در برمی‌گیرد. در واقع جرم همه آنها، بهایی بودن است و نه چیز دیگر.

برگرفته از: http://www.alayam.com/Article/courts-article/404338/Index.html?utm_sourc...

روزنامۀ الأیّام/ بحرین

شمارۀ 10046

10 اکتبر مطابق 9 محرم 1438

ترجمۀ مقاله ای به قلم اسحق یعقوب الشیخ

با مردم، انجمن فعالیت های اجتماعی بهائی

در مملکت بحرین همۀ ادیان: یهودی، مسیحی و بهائی در اجرای مراسم مذهبیشان از آزادی برخوردارند، در روز 22 سپتامبر که مصادف با روز جهانی صلح است انجمن بهائی جشنی بدین مناسبت برگزار کرد و طی سخنرانی نمایندۀ انجمن چنین اظهار داشت: "این اوّلین بار در تاریخ جهان است که می توان تمام کرۀ زمین را با وجود اختلافات بیشمار مردمش به شکل یک واحد مجسم کرد، پس استقرار صلح جهانی نه تنها امکان دارد بلکه اجتناب ناپذیر است و مرحلۀ دیگری از ترقی و تکامل عالم است... سرچشمۀ این خوشبینی ما عبارت از تجسم عالمی است که از حدّ اختتام جنگ و ایجاد سازمان های همکاری بین المللی بالاتر رود، صلح پاپدار در میان ملل هرچند مرحله ای است مهم و ضروری ولی این صلح بنفسه مقصد غائی تکامل اجتماعی نوع انسان نیست بلکه مقصد والاتر از متارکۀ جنگ است که در مراحل أوّلیه اجباراً برأثر وحشت از جنگ بوجود می آید و ماورای صلح سیاسی است که به اکراه میان کشورهای رقیب و مظنون به یکدیگر حاصل می شود، و ماورای اقدامات عملی برای أمنیت متقابل و همزیستی و حتى ماورای بسیاری از تجارب همکاری و تعاونی است که در جهان پدید می آید، ماورای اینها یک مقصد غائی عالی نهفته است که عبارتست از اتحاد و اجتماع اهل عالم تحت لوای یک خانوادۀ جهانی.

حضرت بهاءالله یک قرن پیش چنین فرمود: "اصلاح عالم و راحت اُمم ظاهر نشود مگر به اتحاد و اتفاق."

واضح و آشکار است که دیانت بهائی در رویکردهای مذهبی اش بر تقویت و استقرار صلح و آشتی بر روی زمین و فعال ساختن همکاری و برادری در میان ملت ها تکیه می کند.

لازم به تذکر است که دوست عزیزم جناب ورقاء روحانی و همسرشان نغمه که در زمینۀ مبادی صلح فعال هستند بیانیه ای تحت عنوان وعدۀ صلح جهانی صادره از بیت العدل اعظم خطاب به ملت های جهان به من دادند. لازم به یادآوری است که بیت العدل أعظم بالاترین مؤسّسۀ اداری در جامعۀ جهانی بهائی است که هر پنج سال یک بار طی یک کنفرانس جهانی انتخاب می شود و عهده دار امور اداری و فعالیّت های جامعه ای است شامل چندین میلیون نفر که در سراسر عالم منتشر هستند.