بشارات

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/30

به نام هستی بخش عشق
سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد
گوهری کز صدف کون و مکان بیرون بود طلب از گمشدگان لب دریا می کرد