بشارات

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/30

درقران مجيدوكتب حديث آمده است كه هرامتي اجل وپاياني دارد ودورهء اسلام 1000سال است. يكي ازاحاديث مزبور، اين حديث است كه مي فرمايد: " ان صلحت امتي فلها يوم وان فسدت فلها نصف يوم وانّ يوماً عندربّك كالف سنة ممّا تعدّون". يعني اگرامت من صالح باشد پس براي آن يك روزاست واگرفاسدباشد نصف روز؛ وروزنزدپروردگارتو مانند1000سال است به حسابي كه شما مي شماريد. دركتاب برهان واضح ،صص122-124درتأئيد حديث مزبور، چنين نوشته شده:

"شاعربزرگ اسلامي حكيم نظامي گنجوي كه درسال پانصدوپنجاه كه مقارن نصف يوم مي زيسته گمان مي كرده كه اجل امّت اسلام وظهورحضرت قائم طبق حديث مذكور درنصف اليوم بايد باشد.اين است كه دركتاب مخزن الاسراربه همين مناسبت اشعاري سروده كه چندبيت آن نقل مي شود:

به نام هستی بخش عشق
سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد
گوهری کز صدف کون و مکان بیرون بود طلب از گمشدگان لب دریا می کرد