بشارات

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/30

خلاصه :

باری بنا بر آنچه که در فوق گذشت و توجه به آنچه که بعداً مسطور خواهد شد بيان اين مطلب لازم است که در اين زمان بهاييان مدعی هستند که آنچه را طايفه اهل حق و مردم يارستان انتظار دارند به موجب دفاتر و کلامهای موجود ظاهر و عيان گشته و وعده ها و بشارات مسطور در دفاتر بوقوع پيوسته، دو ظهور پی درپی که عبارت از ظهور بنيامين و ظهور شاه خاونکار همان ظهور حضرت باب و ظهور حضرت بهاالله است. اين دو ذات بزرگوار همان وجودات مقدسی هستند که در دفاتر به ظهور آنها وعده داده شده و يارستان از بدو پيدايش الی حال در آرزوی چنين روزی بوده که حق را در جامه بشری بشناسند و بشرف ايمان نائل گردند لذا برای آنکه بتوانيم وعده هائی را که در دفاتر يارستان ذکر شده و با آنچه که در واقعيت اين دو ظهور اعظم است مطابقه کنيم و استدلال به حقانيت اين امر بنماييم .