بشارات

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/30

خلاصه :

بشارات راجع به ظهور
اکنون با توجه و آشنايی به کيفيت و چگونگی اظهار امر حضرت باب که ظهور بنيامين است و اظهار امر حضرت بهاءالله جل ذکره الاعلی که ظهور شاه خاونکار و رجعت حضرت سلطان است بشارات و وعده های مندرجه در دفاتر و کلام را به طور اختصار ذکر مينمايد که طالبان حق و حقيقت بدانند که جزئيات ظهور و آنچه برای تنبه و تذکر يارستان به منظور رسيدن به سرمنزل ايمان و ايقان لازم است به صريح بيان و وضوح کلام در زبور حقيقت مسطور شده است.