بشارات

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/30

بشارات راجع به ظهور
اکنون با توجه و آشنايی به کيفيت و چگونگی اظهار امر حضرت باب که ظهور بنيامين است و اظهار امر حضرت بهاءالله جل ذکره الاعلی که ظهور شاه خاونکار و رجعت حضرت سلطان است بشارات و وعده های مندرجه در دفاتر و کلام را به طور اختصار ذکر مينمايد که طالبان حق و حقيقت بدانند که جزئيات ظهور و آنچه برای تنبه و تذکر يارستان به منظور رسيدن به سرمنزل ايمان و ايقان لازم است به صريح بيان و وضوح کلام در زبور حقيقت مسطور شده است.

تاريخ ظهور
همانطور که در تمام کتب آسمانی ذکر تاريخ ظهور آمده و در کتب استدلاليه اهل بهاء مفصلا مذکور گشته در دفاتر و کلامهای اهل حق نيز تاريخ ظهور را به صريح بيان مرقوم و مسطور داشته اند به طوريکه برای طالبان حقيقت و سالکان سبيل معرفت پی بردن به آن فوق العاده سهل و آسان است و در اين جزوه اختصارا بعضی از کلامها که مبين زمان ظهور بنيامين و طلوع حضرت سلطان است ذکر ميشود.
مقدمه بيان اين مطلب لازم است که اکثر علائم و همچنين ذکر تاريخ ظهور در تمام کتب آسمانی تقريبا بر يک منوال نازل شده و اعداد هزار و هزارواند و هزارودويست و شصت بيش از هر رقم ديگری به چشم ميخورد که با توجه به مبداء تاريخ خواهيم ديد که تمام اين اعدادمطابقت داردبا زمانی که حضرت اعلی روح ماسواءفداه وحضرت بهاءالله جل اسمه الاعلی اظهار امر فرمودند.حال به عنوان مثال اين وعده قرآن کريم را ذکر مينمايد که ميفرمايد: « يد برالامر من السماء الی الارض ثم يعرج اليه فی يوم کان مقدارة الف سنه مما تعدون.» [1]