بشارات

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/30

تاريخ ظهور
همانطور که در تمام کتب آسمانی ذکر تاريخ ظهور آمده و در کتب استدلاليه اهل بهاء مفصلا مذکور گشته در دفاتر و کلامهای اهل حق نيز تاريخ ظهور را به صريح بيان مرقوم و مسطور داشته اند به طوريکه برای طالبان حقيقت و سالکان سبيل معرفت پی بردن به آن فوق العاده سهل و آسان است و در اين جزوه اختصارا بعضی از کلامها که مبين زمان ظهور بنيامين و طلوع حضرت سلطان است ذکر ميشود.
مقدمه بيان اين مطلب لازم است که اکثر علائم و همچنين ذکر تاريخ ظهور در تمام کتب آسمانی تقريبا بر يک منوال نازل شده و اعداد هزار و هزارواند و هزارودويست و شصت بيش از هر رقم ديگری به چشم ميخورد که با توجه به مبداء تاريخ خواهيم ديد که تمام اين اعدادمطابقت داردبا زمانی که حضرت اعلی روح ماسواءفداه وحضرت بهاءالله جل اسمه الاعلی اظهار امر فرمودند.حال به عنوان مثال اين وعده قرآن کريم را ذکر مينمايد که ميفرمايد: « يد برالامر من السماء الی الارض ثم يعرج اليه فی يوم کان مقدارة الف سنه مما تعدون.» [1]

بشارات راجع به اسم مبارک حضرت اعلی
ارواحنا فداه
بطوریکه قارئین محترم از قرائت مطالب گذشته دریافته اند حضرت باب که مظهر ظهور بنیامین است اسم مبارکشان سید علی محمد فرزند آقا سید محمد رضا تاجر معروف شیرازی بودند و بعد از اظهار امر به نامهای باب، نقطه اولی، رب اعلی و حضرت اعلی معروف شدند.
اکنون با توجه به بشارات و مواعید مندرجه در دفاتر و کلامها خواهیم دید که ظهور بنیامین که مورد انتظار جامعه اهل حق است همان ظهور حضرت باب است که به کرات در دفتر و کلام اشاره به این نام شده و به کلمه قاپی که ترجمه باب و نقطه که اشاره به نقطه اولی است مذکور گشته برای مزید اطلاع و اثبات ادعای فوق به طور اختصار شواهدی ذکر میشود و ضمنا متذکر میشود چون ممکن است ذکر لغت قاپی حمل بر معنی لغوی آن شود نه اشاره به مفهوم خاص لذا ناچار برای رفع شبهه و جلوگیری از هرگونه تأویل و تفسیر شواهدی ذکر خواهد شد که بطور صریح و واضح از لغت قاپی استنباط معنی و مفهوم خاص شود. فی المثل در دفتر حضرت کریم مرقوم است:
خـبـر نـقـاپــی خـبـردار مــنــم نی سر وقت حونی دو سردار منم