بشارات

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/30

نام مبارک مظهر ظهور
در دفاتر اهل حق بطور کلی اسم مبارک حسین زیاد مذکور گشته که با مختصر توجهی به خوبی میتوان فهمید که منظور مظهر ظهور کلی الهی است که در دون آخری و در جامه بشری بنام حسین ظاهر خواهد شد و با شواهدی که ذیلا نقل خواهد شد معلوم خواهد گردید صاحب این نام همان حضرت بهاءالله جل اسمه الاعلی است که نام مبارکشان میرزا حسینعلی بوده.

بقیه بشارات راجع به امر مبارک
و اما بشارات مسطوره در دفتر و کلام به نام بهاء که معنی فارسی آن نور است خیلی زیاد و برای مزید اطلاع یاران مختصری در این باب مذکور میشود. در دفتر حضرت فارغ مرقوم است:
نــور آشــکار بـی و یـانـه میران شون بر مزا نو صاحب تدبیران
میفرمایند بهاء اشکار شد در خاندان امیران [1] و کسی به این نشانه و ظهور پی میبرد که صاحب تدبیر باشد و باز در جای دیگر به این کلام ناطق:
فــارغ زنــدگـیـت و نــور یـاره [2] مـزگـان مـزگـانن یارت دیاره
میفرمایند فارغ زندگی حقیقی و سعادت معنوی تو از بهاءالله است، مژده باد که پروردگار تو پیدا و آشکار است. و باز میفرمایند:
دل و مــیــل نـور قـطـع ایـمانــه پـــوسـه دیـارن آخـر زمـانـــه
میفرمایند دل بدین علت در هوای دوستی و محبت بهاء است و متمایل به قطع و نسخ ایمان و آیین گذشته است که آخر دنیاست و پایان وعده ها و انتظارها میباشد.در دفتر تیمور شهید اعلی الله مقامه ثبت است:
شـمـه سـرکـشـن مصاف صورن آیـه مـحـشـرن دیـوان نــورن