بشارات

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/30

بقیه بشارات راجع به امر مبارک
و اما بشارات مسطوره در دفتر و کلام به نام بهاء که معنی فارسی آن نور است خیلی زیاد و برای مزید اطلاع یاران مختصری در این باب مذکور میشود. در دفتر حضرت فارغ مرقوم است:
نــور آشــکار بـی و یـانـه میران شون بر مزا نو صاحب تدبیران
میفرمایند بهاء اشکار شد در خاندان امیران [1] و کسی به این نشانه و ظهور پی میبرد که صاحب تدبیر باشد و باز در جای دیگر به این کلام ناطق:
فــارغ زنــدگـیـت و نــور یـاره [2] مـزگـان مـزگـانن یارت دیاره
میفرمایند فارغ زندگی حقیقی و سعادت معنوی تو از بهاءالله است، مژده باد که پروردگار تو پیدا و آشکار است. و باز میفرمایند:
دل و مــیــل نـور قـطـع ایـمانــه پـــوسـه دیـارن آخـر زمـانـــه
میفرمایند دل بدین علت در هوای دوستی و محبت بهاء است و متمایل به قطع و نسخ ایمان و آیین گذشته است که آخر دنیاست و پایان وعده ها و انتظارها میباشد.در دفتر تیمور شهید اعلی الله مقامه ثبت است:
شـمـه سـرکـشـن مصاف صورن آیـه مـحـشـرن دیـوان نــورن

باری بنا بر آنچه که در فوق گذشت و توجه به آنچه که بعداً مسطور خواهد شد بيان اين مطلب لازم است که در اين زمان بهاييان مدعی هستند که آنچه را طايفه اهل حق و مردم يارستان انتظار دارند به موجب دفاتر و کلامهای موجود ظاهر و عيان گشته و وعده ها و بشارات مسطور در دفاتر بوقوع پيوسته، دو ظهور پی درپی که عبارت از ظهور بنيامين و ظهور شاه خاونکار همان ظهور حضرت باب و ظهور حضرت بهاالله است. اين دو ذات بزرگوار همان وجودات مقدسی هستند که در دفاتر به ظهور آنها وعده داده شده و يارستان از بدو پيدايش الی حال در آرزوی چنين روزی بوده که حق را در جامه بشری بشناسند و بشرف ايمان نائل گردند لذا برای آنکه بتوانيم وعده هائی را که در دفاتر يارستان ذکر شده و با آنچه که در واقعيت اين دو ظهور اعظم است مطابقه کنيم و استدلال به حقانيت اين امر بنماييم .