بشارات

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/30

بشارات راجع به اسم مبارک حضرت اعلی
ارواحنا فداه
بطوریکه قارئین محترم از قرائت مطالب گذشته دریافته اند حضرت باب که مظهر ظهور بنیامین است اسم مبارکشان سید علی محمد فرزند آقا سید محمد رضا تاجر معروف شیرازی بودند و بعد از اظهار امر به نامهای باب، نقطه اولی، رب اعلی و حضرت اعلی معروف شدند.
اکنون با توجه به بشارات و مواعید مندرجه در دفاتر و کلامها خواهیم دید که ظهور بنیامین که مورد انتظار جامعه اهل حق است همان ظهور حضرت باب است که به کرات در دفتر و کلام اشاره به این نام شده و به کلمه قاپی که ترجمه باب و نقطه که اشاره به نقطه اولی است مذکور گشته برای مزید اطلاع و اثبات ادعای فوق به طور اختصار شواهدی ذکر میشود و ضمنا متذکر میشود چون ممکن است ذکر لغت قاپی حمل بر معنی لغوی آن شود نه اشاره به مفهوم خاص لذا ناچار برای رفع شبهه و جلوگیری از هرگونه تأویل و تفسیر شواهدی ذکر خواهد شد که بطور صریح و واضح از لغت قاپی استنباط معنی و مفهوم خاص شود. فی المثل در دفتر حضرت کریم مرقوم است:
خـبـر نـقـاپــی خـبـردار مــنــم نی سر وقت حونی دو سردار منم

نام مبارک مظهر ظهور
در دفاتر اهل حق بطور کلی اسم مبارک حسین زیاد مذکور گشته که با مختصر توجهی به خوبی میتوان فهمید که منظور مظهر ظهور کلی الهی است که در دون آخری و در جامه بشری بنام حسین ظاهر خواهد شد و با شواهدی که ذیلا نقل خواهد شد معلوم خواهد گردید صاحب این نام همان حضرت بهاءالله جل اسمه الاعلی است که نام مبارکشان میرزا حسینعلی بوده.