بشارات

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/30

بشارات راجع به اسم مبارک حضرت اعلی
ارواحنا فداه
بطوریکه قارئین محترم از قرائت مطالب گذشته دریافته اند حضرت باب که مظهر ظهور بنیامین است اسم مبارکشان سید علی محمد فرزند آقا سید محمد رضا تاجر معروف شیرازی بودند و بعد از اظهار امر به نامهای باب، نقطه اولی، رب اعلی و حضرت اعلی معروف شدند.
اکنون با توجه به بشارات و مواعید مندرجه در دفاتر و کلامها خواهیم دید که ظهور بنیامین که مورد انتظار جامعه اهل حق است همان ظهور حضرت باب است که به کرات در دفتر و کلام اشاره به این نام شده و به کلمه قاپی که ترجمه باب و نقطه که اشاره به نقطه اولی است مذکور گشته برای مزید اطلاع و اثبات ادعای فوق به طور اختصار شواهدی ذکر میشود و ضمنا متذکر میشود چون ممکن است ذکر لغت قاپی حمل بر معنی لغوی آن شود نه اشاره به مفهوم خاص لذا ناچار برای رفع شبهه و جلوگیری از هرگونه تأویل و تفسیر شواهدی ذکر خواهد شد که بطور صریح و واضح از لغت قاپی استنباط معنی و مفهوم خاص شود. فی المثل در دفتر حضرت کریم مرقوم است:
خـبـر نـقـاپــی خـبـردار مــنــم نی سر وقت حونی دو سردار منم

در این مختصر با توجه به حدیثی از امام باقر مطالبی آمده است. در این حدیث ذکر شده که در آذربایجان حادثه ای رخ می دهد که هیچ حادثه ای با آن برابری نمی کند و بعد به آوردن کتابی جدید توسط آنحضرت تصریح شده که این واقعه بر عرب بسیار سخت است.
«فتوریسم و یا اعتقاد به دوره آخر الزمان و انتظار واپسین منجی و مصلح جهانی ریشه در تمام ادیان آسمانی دارد. این اعتقاد در میان همه فرقه‌های سه آیین بزرگ جهان : اسلام مسیحیت و یهود به عنوان یك اصل مسلم مورد پذیرش قرار گرفته است... هنگامل كه از ششمین امام به حق جعفر صادق در مورد آیه شریفه (الذین یومنون بالغیب) سوال شد فرمود : منظور حجت غائب می‌باشد و شاهد آن گفتار خداوند منان است كه می‌فرماید(فقل انما الغیب لله فانتظروا انی معكم من المنتظرین) بگو غیب از آن خداوند است پس در انتظار باشید كه من نیز همراه شما از منتظران هستم »