بشارات

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/30

تاريخ ظهور
همانطور که در تمام کتب آسمانی ذکر تاريخ ظهور آمده و در کتب استدلاليه اهل بهاء مفصلا مذکور گشته در دفاتر و کلامهای اهل حق نيز تاريخ ظهور را به صريح بيان مرقوم و مسطور داشته اند به طوريکه برای طالبان حقيقت و سالکان سبيل معرفت پی بردن به آن فوق العاده سهل و آسان است و در اين جزوه اختصارا بعضی از کلامها که مبين زمان ظهور بنيامين و طلوع حضرت سلطان است ذکر ميشود.
مقدمه بيان اين مطلب لازم است که اکثر علائم و همچنين ذکر تاريخ ظهور در تمام کتب آسمانی تقريبا بر يک منوال نازل شده و اعداد هزار و هزارواند و هزارودويست و شصت بيش از هر رقم ديگری به چشم ميخورد که با توجه به مبداء تاريخ خواهيم ديد که تمام اين اعدادمطابقت داردبا زمانی که حضرت اعلی روح ماسواءفداه وحضرت بهاءالله جل اسمه الاعلی اظهار امر فرمودند.حال به عنوان مثال اين وعده قرآن کريم را ذکر مينمايد که ميفرمايد: « يد برالامر من السماء الی الارض ثم يعرج اليه فی يوم کان مقدارة الف سنه مما تعدون.» [1]

در این مختصر با توجه به حدیثی از امام باقر مطالبی آمده است. در این حدیث ذکر شده که در آذربایجان حادثه ای رخ می دهد که هیچ حادثه ای با آن برابری نمی کند و بعد به آوردن کتابی جدید توسط آنحضرت تصریح شده که این واقعه بر عرب بسیار سخت است.
«فتوریسم و یا اعتقاد به دوره آخر الزمان و انتظار واپسین منجی و مصلح جهانی ریشه در تمام ادیان آسمانی دارد. این اعتقاد در میان همه فرقه‌های سه آیین بزرگ جهان : اسلام مسیحیت و یهود به عنوان یك اصل مسلم مورد پذیرش قرار گرفته است... هنگامل كه از ششمین امام به حق جعفر صادق در مورد آیه شریفه (الذین یومنون بالغیب) سوال شد فرمود : منظور حجت غائب می‌باشد و شاهد آن گفتار خداوند منان است كه می‌فرماید(فقل انما الغیب لله فانتظروا انی معكم من المنتظرین) بگو غیب از آن خداوند است پس در انتظار باشید كه من نیز همراه شما از منتظران هستم »