بشارات

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/30

بقیه بشارات راجع به امر مبارک
و اما بشارات مسطوره در دفتر و کلام به نام بهاء که معنی فارسی آن نور است خیلی زیاد و برای مزید اطلاع یاران مختصری در این باب مذکور میشود. در دفتر حضرت فارغ مرقوم است:
نــور آشــکار بـی و یـانـه میران شون بر مزا نو صاحب تدبیران
میفرمایند بهاء اشکار شد در خاندان امیران [1] و کسی به این نشانه و ظهور پی میبرد که صاحب تدبیر باشد و باز در جای دیگر به این کلام ناطق:
فــارغ زنــدگـیـت و نــور یـاره [2] مـزگـان مـزگـانن یارت دیاره
میفرمایند فارغ زندگی حقیقی و سعادت معنوی تو از بهاءالله است، مژده باد که پروردگار تو پیدا و آشکار است. و باز میفرمایند:
دل و مــیــل نـور قـطـع ایـمانــه پـــوسـه دیـارن آخـر زمـانـــه
میفرمایند دل بدین علت در هوای دوستی و محبت بهاء است و متمایل به قطع و نسخ ایمان و آیین گذشته است که آخر دنیاست و پایان وعده ها و انتظارها میباشد.در دفتر تیمور شهید اعلی الله مقامه ثبت است:
شـمـه سـرکـشـن مصاف صورن آیـه مـحـشـرن دیـوان نــورن

در این مختصر با توجه به حدیثی از امام باقر مطالبی آمده است. در این حدیث ذکر شده که در آذربایجان حادثه ای رخ می دهد که هیچ حادثه ای با آن برابری نمی کند و بعد به آوردن کتابی جدید توسط آنحضرت تصریح شده که این واقعه بر عرب بسیار سخت است.
«فتوریسم و یا اعتقاد به دوره آخر الزمان و انتظار واپسین منجی و مصلح جهانی ریشه در تمام ادیان آسمانی دارد. این اعتقاد در میان همه فرقه‌های سه آیین بزرگ جهان : اسلام مسیحیت و یهود به عنوان یك اصل مسلم مورد پذیرش قرار گرفته است... هنگامل كه از ششمین امام به حق جعفر صادق در مورد آیه شریفه (الذین یومنون بالغیب) سوال شد فرمود : منظور حجت غائب می‌باشد و شاهد آن گفتار خداوند منان است كه می‌فرماید(فقل انما الغیب لله فانتظروا انی معكم من المنتظرین) بگو غیب از آن خداوند است پس در انتظار باشید كه من نیز همراه شما از منتظران هستم »