احکام

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/31

در دنیای امروز بسیاری از افراد، به دلیل فردگرایی شدید، به بعضی از احكام ادیان كه جنبهء فردی دارند، مثل نماز و روزه، اعتقادی ندارند. این افراد اگرچه احكام و تعالیم اخلاقی و اجتماعی ادیان را برای حفظ نظم جامعه می‌پذیرند، از پذیرش احكامی كه به نظر ایشان مستقیماً بر جامعه تأثیری ندارد، ابا می‌كنند.
دیانت بهائی نیز مانند همهء ادیان الهی دارای احكامی فردی است. بعضی از این احكام جنبهء عبادی دارند، مثل نماز و روزه و دعا و مناجات. بعضی دیگر نیز جنبهء بهداشتی و سلامتی دارند، مثل ممنوعیت شرب الكل یا دخان. بالاخره بعضی بر روابط بین افراد مؤثرند، مانند پرهیز از روابط جنسی بدون ازدواج.

اظهار سپاس به درگاه خداوند یگانه می نماییم كه عقل و تفكر را در سرشت آدمی نهاده و بدین وسیله راه هدایت را برای بشر هموار ساخته است و از دوستان عزیزی كه این چند سطر را به نیت آغاز راه مودت و محبت بر ایشان می نگارم تشكر می كنم كه وقت و ساعتی را صرف مطالعه این سیاه مشق كرده، بر من منت می گذارند و البته می دانم كه نه قلم و نه این اوراق و جملات كه هرگز قابل و قادر به عرض ارادت و محبت بنده به خوانندگان مطالبم نیستند؛ اما در كمال صداقت وخلوص به مخاطبین عزیز عرض ارادت و دوستی می نمایم تا این كلمات واسطه ارسال پیام محبت و وحدت و اتحاد حقیقی بین ما باشد. زیرا كه همه ما معتقد به سرشت روحانی و الهی انسان هستیم و به خداوند یگانه ای معتقدیم كه در دوره های مختلف تاریخ برای این بشر سرگردان بساط هدایت را به جهت وصل به سعادت و رستگاری گسترانیده و در هر زمانی دارویی جدید متناسب با دردهای كهنه وتازه عالم بشریت تجویز نموده است و هدف از احكام الهی كاستن یا محو مشكلات فردی و جمعی انسان است كه خود انسان بر خویش وارد می كند.