احکام

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/31

اظهار سپاس به درگاه خداوند یگانه می نماییم كه عقل و تفكر را در سرشت آدمی نهاده و بدین وسیله راه هدایت را برای بشر هموار ساخته است و از دوستان عزیزی كه این چند سطر را به نیت آغاز راه مودت و محبت بر ایشان می نگارم تشكر می كنم كه وقت و ساعتی را صرف مطالعه این سیاه مشق كرده، بر من منت می گذارند و البته می دانم كه نه قلم و نه این اوراق و جملات كه هرگز قابل و قادر به عرض ارادت و محبت بنده به خوانندگان مطالبم نیستند؛ اما در كمال صداقت وخلوص به مخاطبین عزیز عرض ارادت و دوستی می نمایم تا این كلمات واسطه ارسال پیام محبت و وحدت و اتحاد حقیقی بین ما باشد. زیرا كه همه ما معتقد به سرشت روحانی و الهی انسان هستیم و به خداوند یگانه ای معتقدیم كه در دوره های مختلف تاریخ برای این بشر سرگردان بساط هدایت را به جهت وصل به سعادت و رستگاری گسترانیده و در هر زمانی دارویی جدید متناسب با دردهای كهنه وتازه عالم بشریت تجویز نموده است و هدف از احكام الهی كاستن یا محو مشكلات فردی و جمعی انسان است كه خود انسان بر خویش وارد می كند.

که انسان همانند معدنی است که در آن گوهرهای گرانبها نهفته است، خود انسان از اين گنج شايگان بی‌خبر است تا چه رسد بديگران. مقصد از زندگی انسان آن است که استعدادهای نهفته‌اش را پرورش دهد تا هم خود از آن برخوردار گردد و هم در خدمت عالم انسانی بکارش برد. حضرت بهاءاللّه فرموده است که زندگی در اين جهان مانند زندگی جنينی کودک در رحم مادر است و اعضاء بدن انسان در عالم رحم رشد ميکند امّا هرچند آن اعضا در عالم جنين بکار نميايد ولی رشد و نموّش لازم است تا کودک پس از تولد در اين عالم آنها را بکار برد و ناقص نباشد. بدين گونه، نيروهای اخلاقی و عقلی و روحانی، اعضاء و جوارح روح ما در اين عالم است. روح پس از خروج از اين عالم تا ابد در عوالم الهی باقی و در ترقّی است.