اقتصاد

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/32

منبع: فرهنگ گفتگو

انقلاب صنعتی تولید را از کارگاههای کوچک خانگی به کارخانجات آورد و بدین ترتیب از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد بازار شاهد تولید انبوه شد. تولید انبوه مصرف انبوه هم می طلبید.

شکل مصرف تا پیش از آن متفاوت بود ؛ غیر از آنچه که خانوارها برای رفع نیازهای خود تولید می کردند که یا آن را به طور مستقیم مصرف می کردند یا با کالاهای دیگر مورد نیاز خود مبادله می کردند ، مصرف، ورای نیاز های ابتدایی و ضروری ، منحصر می شد به طبقه ی اشراف و ملاکین . پس از انقلاب صنعتی، این حوزه گسترش پیدا کرد. نیاز به مصرف کننده برای تولیدات انبوه کارخانه ها باعث شد فرهنگ مصرف گرایی تبلیغ شود .

در قرن بیستم ما شاهد رشد مصرف گرایی هستیم . علی الخصوص پس از جنگ جهانی دوم که دولتهای رفاه در آمریکا و اروپای غربی شکل می گیرند و بدین ترتیب مصرف گرایی تشویق می شود .

منبع: فرهنگ گفتگو

پیام ۲ آوریل ۲۰۱۰ بیت العدل اعظم خطاب به بهائیان ایران حاوی مطالب بسیارعمیق و قابل تأملی است که توجّه به آن در این برهه از زمان می‌تواند نه فقط برای بهائیان، بلکه برای همگان مفید و ثمربخش واقع شود.

مسئله مبارزه با فقر و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ایران، پرورش و هدایت نیروی نسل جوان در جهت سازندگی، لزوم ایجاد تغییری بنیادی در نگرش انسان نسبت به هدف حیات و درک مفهوم سعادت واقعی، دیدگاه آئین بهائی در مورد کسب منابع مادی و ایجاد ثروت، نقش مؤثّر خانواده به عنوان «یک واحد اقتصادی» در رفع بیعدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی، تأکید تعالیم بهائی بر کار و کوشش و پویانی و شکوفائی مادی و معنوی جامعه و اهمیّت خدمت به دیگران از جمله مسائلی است که در این پیام مورد بحث قرار گرفته است.