اقتصاد

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/32

منبع: فرهنگ گفتگو

اي هموطن مي دانم تو نيز همچون من به دنبال آرامش ، امنيت و عدالت مي گردي .آرامش ،عدالت و امنيت آرزوي ديرينه همه ما در اين دنياي آشفته كنوني است . آشفتگي و عدم امنيت در جميع شئون زندگي نمايان است.

در عالم سياست ،در عالم اقتصاد، در عالم تجارت و زراعت ،در عالم علم و ادب و هنر وورزش و صنعت.همه از عدم امنيت و آشفتگي و بي عدالتي نالانند. انحطاط اخلاقي و فرهنگي و هرج و مرج، اجتماع را به آشفتگي كشانده.

بي عدالتي كمر هموطنان را خم كرده . هيچ خانواده اي نيست كه صدمه اي از بي عدالتي و عدم امنيت نديده باشد وبر پيكره هر جوياي عدالتي اثري كبود از تازيانه هاي ظلم نمايان است.بانيان بي عدالتي تخم كينه و تعصب را در هر قلبي كاشته اند تا محصول تنفر و تفرقه را درو نمايند. از غيرت وطن دوستي و عشق به دين و مذهب سوء استفاده مي كنند.

منبع: آینده نگر

زنان ومردان دو با ل از براي ترقي عالم انساني هستند. سعادت عالم انساني ممكن نيست مگراينكه به اين دو جنس يعني " مرد و زن " از ديدگاه حقوقي برابر و فرصت هاي متعادل و متناسب و عادلانه در عرصه هاي تربيتي ، روحاني ، فرهنگي ، اقتصادي ، اجتماعي و سياسي نگريست و عمل كرد .

البته لحاظ نمودن مسائل زنان، مشکلات و موارد خاص مربوط به این قشر از جامعه در تصمیمات و برنامه ریزیهای توسعه اقتصادي یک سوی قضیه است و طرف دیگر آن همکاری و مشارکت این گروه در پروسه های توسعه اقتصادي .

این موضوع که بدون حضور زنان در مشارکت طرحهای توسعه اقتصادي ، پروژه ها مربوط به آنها ، کارایی و بهره وری مفید خود را به میزان قابل توجهی از دست می دهند، موضوع قابل تاملي است.

به عنوان مثال، آیا می توان طرحها و پروژه های صرفه جویی های اقتصادي ، استفاده بهینه از منابع را بدون حضور مشارکت زنان به عنوان بخش قابل ملاحظه ای از استفاده کنندگان جامعه به سر منزل مقصود رساند؟!