اقتصاد

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/32

*اصولی که در زیر می خوانید از یکی از سخنرانی های دکتر شاهپور راسخ دربارهء اصول اقتصاد بهائی استخراج شده است.

اقتصاد یکی از رشته های علوم اجتماعی است که دربارهء فعالیتها و چگونگی روابط مادی افراد و مقرراتی که بر آنها حاکم است و طرق و وسایلی که باید اتخاذ شود تا موجبات تأمین اجتماعی و رفع احتیاجات مادی و رفاه بیشتر افراد فراهم شود بحث می کند. از میان تعاریف متعدد اقتصاد به عنوان نمونه می توان به این تعریف اشاره کرد:

"علم اقتصاد رفتار انسان را در ارتباط دادن منابع کمیاب که موارد استعمال گوناگون دارند به اهداف معین همچون حداکثر کردن درآمد مطالعه می کند و این مطالعه معمولاً با به کار گیری داده های قیمت در مقایسه انجام می شود." (فرهنگ علوم اجتماعی)

«می خواهی وقتی بزرگ شدی چه کاره بشوی؟» این سؤالی است که تقریبا همۀ بچه ها مجبور شده اند به آن پاسخ بدهند و تقریبا همۀ این بچه ها وقتی به آغاز جوانی می رسند، از خودشان می پرسند: «چه کاره بشوم؟».

چه شغلی از همه مناسبتر است؟ در انتخاب شغل کدام مهمتر است: علاقه یا درآمد یا موقعیت اجتماعی یا تأمین آینده یا...؟ چرا بعضی از شغلها تأمین ندارند؟ چرا بعضی شغلها احترام و درآمد بیشتری از بقیه دارند؟ آیا تنها هدف کار کردن پول درآوردن است؟ چرا بعضیها از شغل خودشان ناراضی هستند؟ آیا هر اجتماع بعضی شغلها را به بعضی افراد تحمیل می کند؟