اقتصاد

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/32

توسعهء متوازن

روابط انسانی و توسعهء اقتصادی

2008، مرکز توسعهء متوازن www.cbdus.org

زمینه

ویژگیهای روندهای توسعهء مدرن

در جستجوی چارچوبی برای یک مدل "توسعهء متوازن"

تطور اجتماعی

وقتی به روندهای توسعه در سراسر تاریخ نظر می کنیم پدیدهء خیلی جالبی می بینیم. در نقاط معینی از زمان، تقریباً هر هزار سال یا در این حدود، یک پیشرفت عظیم در دانش، اکتشافات، عقاید و تمدن انسانی روی می دهد. این جهشهای عظیم به جلو معمولاً فعالیتهای اقتصادی را تقویت و تحریک می کنند و تغییر عمده ای را در زندگی افراد و روش ارتباط انسانها با یکدیگر و با محیطشان آغاز می نمایند.