اقتصاد

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/32

«می خواهی وقتی بزرگ شدی چه کاره بشوی؟» این سؤالی است که تقریبا همۀ بچه ها مجبور شده اند به آن پاسخ بدهند و تقریبا همۀ این بچه ها وقتی به آغاز جوانی می رسند، از خودشان می پرسند: «چه کاره بشوم؟».

چه شغلی از همه مناسبتر است؟ در انتخاب شغل کدام مهمتر است: علاقه یا درآمد یا موقعیت اجتماعی یا تأمین آینده یا...؟ چرا بعضی از شغلها تأمین ندارند؟ چرا بعضی شغلها احترام و درآمد بیشتری از بقیه دارند؟ آیا تنها هدف کار کردن پول درآوردن است؟ چرا بعضیها از شغل خودشان ناراضی هستند؟ آیا هر اجتماع بعضی شغلها را به بعضی افراد تحمیل می کند؟

توسعهء متوازن

روابط انسانی و توسعهء اقتصادی

2008، مرکز توسعهء متوازن www.cbdus.org

زمینه