اقتصاد

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/32

ویژگیهای روندهای توسعهء مدرن

در جستجوی چارچوبی برای یک مدل "توسعهء متوازن"

تطور اجتماعی

وقتی به روندهای توسعه در سراسر تاریخ نظر می کنیم پدیدهء خیلی جالبی می بینیم. در نقاط معینی از زمان، تقریباً هر هزار سال یا در این حدود، یک پیشرفت عظیم در دانش، اکتشافات، عقاید و تمدن انسانی روی می دهد. این جهشهای عظیم به جلو معمولاً فعالیتهای اقتصادی را تقویت و تحریک می کنند و تغییر عمده ای را در زندگی افراد و روش ارتباط انسانها با یکدیگر و با محیطشان آغاز می نمایند.

«می خواهی وقتی بزرگ شدی چه کاره بشوی؟» این سؤالی است که تقریبا همۀ بچه ها مجبور شده اند به آن پاسخ بدهند و تقریبا همۀ این بچه ها وقتی به آغاز جوانی می رسند، از خودشان می پرسند: «چه کاره بشوم؟».

چه شغلی از همه مناسبتر است؟ در انتخاب شغل کدام مهمتر است: علاقه یا درآمد یا موقعیت اجتماعی یا تأمین آینده یا...؟ چرا بعضی از شغلها تأمین ندارند؟ چرا بعضی شغلها احترام و درآمد بیشتری از بقیه دارند؟ آیا تنها هدف کار کردن پول درآوردن است؟ چرا بعضیها از شغل خودشان ناراضی هستند؟ آیا هر اجتماع بعضی شغلها را به بعضی افراد تحمیل می کند؟