شعر و ادب

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/38

شعر زیر توسط یکی از کاربران سایت ارسال شده است:

همدردی با هموطنان بی آزار بهايی که مانند همه ی ايرانيان آزادی خواه مورد آزار و اذيت ... هستند...

غم مخور
ای هموطن

آتشی آمد
زکوی رب ما

بر فراز کاخ د جال
خانه کرد
چون آه دل...

ريش و
ريشه
لحظه ای
خاکستر و
پنهان کند...

تخت قدرت
ميکند
از بيخ و
بن
با يک نفس...

روز مظلوم
ديد نيست
روز ظالم
ديد نيست
اين کجا و
آن کجا!؟...

ما همه
خندان
همه شاديم...

و ظالم
سر بزير
آشفته
ترسان
بی خدا و
خلق
بی ياور ...

اين همه
وعده
برای مردم است...

هم وعيد است
بهر جائر
بهر هر غارتگر جانهای ما...

عباس علی آبادی
يک مسلمان و شيعه ی دوازده امامی.

به پاس اقدام تاريخي نويسندگان و امضا كنندگان بيانيه ي «ما شرمگينيم»

هموطن! شكر و سپاس از شرف و انصافت

عالمي روشن از اين پرتو قلب صافت

ظلم را ديدي و خاموش نماندي زين بيش

جان مظلوم بسي شاد شد از الطافت

***

هموطن شرم تو زين دوره ي سركوب و سكوت

بس بيفزود تو را فخر و مرا صبر و ثبوت

شرمگين از ستم غير مباش اي هم درد!

چون شكستي تو دليرانه سكوت برهوت

***

هموطن شعله ي عشقت ز كلامت پيداست

آتش شرم مقدّس ز پيامت بر پاست

پرده ي غفلت تاريخي ما خواهد سوخت

تا چنين آتش جاويد بپا در دل ماست

زاده ي كوروشي و دانش و دادش به سرت

لوحه اش زنده ز منشور حقوق بشرت

اين كه با ظلم رَوَد آبروي ايران است

آيد آن آبروي رفته به يمن اثرت

***
هموطن گفته ي سعدي به عمل آوردي

در غم عضو دگر رنج فراوان بردي

بي غم از محنت همسايه نماندي خاموش