شعر و ادب

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/38

تا به کی جنگ تمّدن‌ها،

نهیب دشمنی، کابوس ویرانی ؟

تا به کی انسان

اسیر چنگ دژخیم پلید جهل و نادانی؟

کی پذیرد انتها

اضطراب این شب تاریک و ظلمانی ؟

 

بین چسان اهل جهان

در پناه بی پناهی‌های این انسان سرگردان

که از کف داده ایمان،

در مسیر نارسائی های این دنیای نامیزان

که خالی مانده از آرمان،

در سکوت پرخروش توده های مردم محروم،

دل بشکسته و مغموم،

در این عصر سراسر شورش و طغیان،

بلا انگیز و پرطوفان،