پیامهای مرکز جهانی بهائی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/39

برگرفته از: https://www.payamha-iran.org/node/274

ترجمه‌ای از نامۀ دارالانشاء بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به یکی از احبّا (از: مرکز جهانی بهائی)

۱۵ ژانویه ۲۰۱۰

ارسال از طریق الکترونیکی

جناب آقای...

کانادا

برادر عزیز روحانی،

نامۀ الکترونیکی موّرخ ۱۱ اکتبر ۲۰۰۹ آن برادر عزیز در بارۀ قانون بهائی راجع به ازدواج با خویشاوندان به بیت العدل اعظم الهی واصل گشت. مقّرر فرمودند
در جواب به شرح ذیل مرقوم گردد.

بیت العدل اعظم به وضوح بیان داشته‌اند که یک بهائی مجاز نیست با مادر و یا پدر خود و با خواهر و برادر آنان و اجدادشان، و با برادر و یا خواهر خود و فرزند و فرزندزادگان آنان و با پسر و یا دختر خود و فرزند و فرزندزادگان آنان ازدواج کند. هم‌چنین ازدواج با طبقات مشابهی از خویشاوندان که به سبب پیوند ازدواج به وجود آمده- مانند نامادری، ناپدری، نادختری و ناپسری، یا عروس، داماد، مادر زن یا پدر زن و مادر شوهر یا پدر شوهر- و یا موارد دیگری که با پیوندهای قانونی و اجتماعی مانند فرزندخواندگی که موجب تشکیل یک خانوادۀ مشترک می‌شود، جایز نیست. بهائیان، علاوه بر این ممنوعیّت‌ها، باید مراقب باشند که بر خلاف رسوم و قوانین کشور محلّ اقامت‌شان عقد ازدواجی نبندند. اگرچه بیت العدل اعظم در حال حاضر از تعیین سایر خویشاوندان ممنوع الازدواج خودداری نموده‌اند، ولی مهمّ است که احبّای عزیز در همۀ نقاط جهان این بیان روشن حضرت عبدالبهاء را مدّ نظر داشته باشند که می‌فرمایند:

«در اقتران هرچه دورتر موافق‌تر زیرا بُعدِ نسبت و خویشی بین زوج و زوجه مَدارِ صحّتِ بنیهٴ بشر و اسباب الفت بین نوع انسانیست.»

١٨ شهرالملک ١٧٤
٢٣ فوریه ٢٠١٨
...

توجّه شما به حفظ مصالح امری و اشتیاق¬تان به راهنمایی جوانان و خانواده ها دربارۀ انتخاب همسر و ازدواج مورد قدردانی است. در رابطه با مشکل فردی از احبّا طلب هدایت نموده اید که عاشق شخصی است که او عاشق فرد دیگری است و این وضع انتخاب همسر را برای ایشان مشکل و یا حتّی غیرممکن ساخته است. همان طور که مطّلعید ازدواج قدم بسیار مهمّی در زندگی هر فرد است که می تواند به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء منجرّ به «وحدت ابدی» بین دو نفر در جمیع مراتب وجود و عوالم اِلهی گردد. تعریف عقد ازدواج بهائی به فرمودۀ هیکل مبارک نه تنها «ارتباط بین طرفین» است بلکه «تعلّق خاطر بین جهتین» می باشد. تعالیم بهائی شرایط اوّلیّه برای تدارک ازدواج را به وضوح مشخّص می نماید.

یکی از این مستلزمات آن است که دو نفر تا حدّ امکان با خصوصیّات و شخصیّت هم¬دیگر آشنا شوند و هر دو مایل به ازدواج با یکدیگر باشند. هیچ یک نمی تواند فرد مورد علاقۀ خود را وادار به اقدام خاصّی در راه ایجاد عشق و یا ازدواج نماید. اگر بعد از گذشت زمانی مناسب فرد مشتاق به ازدواج تغییری در عدم علاقۀ شخص مقابل احساس نکند، شایسته است که علی¬رغم درد و رنج احتمالی، با واقع بینی و تمسّک به دعا و مناجات و با مشورت با خویشان و دوستان معتمد در کمال انقطاع راه جدیدی گزیند و به مدد مسرّت واقعی حاصله از خدمات امری زندگی مثبت و فعّال جدیدی را از سرگیرد.

از اصالت اثر منسوب به حضرت عبدالبهاء «ازدواج تاس تقدیر است و مهرۀ تدبیر» سؤال نموده¬اید. پرسش شما جهت ملاحظه و اظهار نظر به دایرۀ مطالعۀ نصوص و الواح ارجاع گردید. بر طبق اطلّاع واصله از آن دایره، چنین بیانی تا کنون در آثار مبارکه ملاحظه نگردیده است.