پیامهای مرکز جهانی بهائی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/39

قسمتی از پیام بیت العدل اعظم در پاسخ به یکی از احبّای عزیز ایران

١ شهرالملک ١٧٢

٧ فوریه ٢۰١٦

... استنباط شما از پیام های بیت العدل اعظم در خصوص اهمّیّت اقامت در ایران و تقدّم آن بر هر نوع اقدام دیگر از جمله ترک وطن حتّی برای تحصیل، صحیح است. ولی تصمیم نهائی در مورد اقامت و یا ترک ایران با افراد است و معهد اعلی خطاب به جوانان عزیزی که برای ادامۀ تحصیل به خارج سفر می کنند توصیه می فرمایند که حدّاکثر سعی خود را مبذول دارند تا بعد از اتمام تحصیلات به ایران مراجعت کنند و به خدمت امرالله و کمک به احبّای وطن عزیز خود پردازند. تعمّق و تتبّع در آثار مبارکه و دستخط های بیت العدل اعظم بیانگر آن است که ید قدرت الهی برای احبّای ممتحن ایران وظیفه ای مخصوص در انجام نوایای حضرت غنیّ متعال معیّن کرده است، وظیفه ای که هرچند ممزوج به انواع محن و بلایا است، ولی سرمنزل مقصودش بروز جامعه ای است که قادر به انجام رسالت عظیم خود خواهد بود. اهمّیّت این ایّام بحرانی و پرآلام و نتایج عظیمۀ فداکاری های دلدادگان روی جانان در سرزمین مقدّس ایران با گذر هر روز روشن تر از روز پیش شده و خواهد شد و احبّای عزیز باید به تأییدات ملکوتی و تحقّق نهایی وعود الهی اطمینان کامل داشته باشند...

برگرفته از: http://www.payamha-iran.org/2016-02-04

پیام ١۵ بهمن ١٣٩٤

١٧ شهرالسّلطان ١٧٢
١۵ بهمن ١٣٩٤

احبّای ممتحن و باوفای جمال قدم در سرزمین مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

شواهد روزافزون انحطاط نظم عالم، اشاعۀ تعصّبات مذهبی، و سردرگمی همگانی در حلّ مشکلات عدیدۀ نوع بشر از یک طرف، و اخبار دست‌آوردهای چشم‌گیر حاصله از همکاری و تشریک مساعی پیروان حضرت بهاءالله با دوستان و هم‌دلان برای ایجاد اجتماعی متّحد از طرف دیگر، بیش از پیش یادآور بیانات حضرت ولیّ عزیز امر الله در توصیف دو فرایند توأمان تخریب و سازندگی است. انشاءالله با مطالعۀ پیام مورّخ ٢٩ دسامبر ٢٠١۵ این جمع خطاب به کنفرانس هیئت‌های مشاورین قارّه‌ای در ارض اقدس* و هم‌چنین پیام مورّخ ٢ ژانویه ٢٠١٦ خطاب به بهائیان عالم* تصویری روشن از پیشرفت امر مبارک در سراسر جهان کسب نموده‌اید و همانند خواهران و برادران روحانی خود در پهنۀ گیتی از تکمیل موفّقیّت‌آمیز نقشۀ پنج‌سالۀ کنونی و طلیعۀ فرصت‌های گران‌بهای پنج ‌سال آینده مسرورید. در اوّلین روز کنفرانس، به دنبال قرائت پیام ٢٩ دسامبر و تأمّل در قابلیّت‌های جامعۀ اسم اعظم برای تحقّق بخشیدن به اهداف جدید نقشه، آن خادمان برازندۀ امر الله با مباهات از استقامت سازنده و فداکاری‌های بی‌شمار شما عزیزان یاد نمودند و در مدح و ثنای شما نغماتی دل‌نواز سرودند و در هنگام تشرّف به اعتاب مقدّسه جهت نزول تأییدات ملأ اعلی برای یکایک شما دعا نمودند.

الحمد لله که احبّای عزیز مهد امر الله در طیّ بیش از صد و هفتاد سال گذشته سهمی بسزا در انتشار امر الهی و پیشبرد مدنیّت ربّانی داشته‌اند. از قیام و اسفار تاریخی طلعات حروف حیّ و جان‌فشانی‌های مؤمنین اوّلیّه گرفته تا تشکیل منظّم اوّلین کلاس‌های تعلیم جوانان در عالم بهائی؛ از پیش‌گامی در تأسیس مدارس نوین برای دختران و پسران تا بذل مساعی مستمرّ در راه اشاعۀ دانش و خرافات‌زدایی؛ از جدّیّت در راه ترک تعصّبات تا ترویج برادری و یگانگی؛ از پیشبرد هنر و موسیقی تا اقدامات وسیع در زمینه‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی و عمرانی؛ از اجرای برنامه‌های مؤثّر برای تربیت روحانی فرزندان و تحکیم خانواده تا تلاش برای برقراری تساوی کامل زنان و مردان؛ از تأکید بر حقیقت‌گویی و صداقت به عنوان شالودۀ کلّیّۀ صفات انسانی تا تقویت بینشی عمیق برای دیدن رفاه و سعادت فردی در رفاه و سعادت عمومی؛ از اعتقاد به رعایت اصول اخلاقی در جمیع شئون تا تمسّک به مشورت در امور و توسعۀ فرهنگ یادگیری در جهت بنای جامعه‌ای پویا؛ از حرکت خیل مهاجرین داخلی و بین‌المللی برای استقرار وحدت و یگانگی در اقصی نقاط عالم تا پی‌گیری فرایض روحانی انفرادی توسّط آحاد احبّا در این ایّام پرآلام؛ از مشارکت در گفتمان‌های مفید اجتماعی تا همکاری با دیگر شهروندان عدالت‌پیشه برای خدمت به وطن مألوف - همگی گواهی است صادق بر آنکه اعضای جامعۀ اسم اعظم در آن سرزمین مقدّس از بدو طلوع شمس حقیقت در نهایت فداکاری و تحت هر شرایطی همواره در راه سقایت شجرۀ امر الهی و استقرار تمدّنی مادّی و معنوی در صفّ اوّل خادمین امر الله بوده و هستند.