پیامهای مرکز جهانی بهائی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/39

16 شهرالکلمات 165

28 جولای 2008

احبّای ستم‌دیده در سرزمین مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

خواهران، برادران، و نور دیدگان عزیزتر از جان،

۱۶ شهرالنّور ۱۶۵

۲۰ جون ۲۰۰۸

احبّای ممتحن کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

دوستان عزیز و محبوب،

در پیام مورّخ ۳ جون ۲۰۰۸، ضمن ابراز قدردانی از شجاعت و استقامتی که در مقابله با بحرانهای اخیر نشان داده اید، یادآور شدیم که همّ خود را بر این گمارید که سبب خیر و منفعت اطرافیان خود باشید و در بارۀ آنچه که مشغلۀ ذهنی هموطنان ارجمندتان است با آنان به مذاکره و تبادل نظر پردازید. به طور قطع مسائل گوناگونی فکر مردم آن سرزمین را که برای پیشرفت و ترقّی ایران میکوشند به خود مشغول داشته است و بدون شک یکی از اساسی ترین آنها نیاز مبرم به رفع موانع پیشرفت زنان در جامعه میباشد.