پیامهای مرکز جهانی بهائی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/39

٢ شـهر البهاء ۱۶۳

٢٢ مـارچ ٢٠٠٦

احبّای عزیز و محبوب ایرانی مقیم بلاد سائره ملاحظه نمایند

یاران عزیز و محبوب،

بطوریکه احیاناً مطّلع هستید، راپرت اخیر گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متّحد برای آزادی دین یا عقیده، موجب نگرانی عمیقی دربارۀ اقدامات اخیر دولت ایران علیه بهائیان عزیز مهد امرالله شده است، اقداماتی که گزارشگر مزبور آن را «غیر مجاز و غیر قابل قبول» توصیف میکند. شکّی نیست که جمال اقدس ابهی پیروان مظلوم خود را ملحوظ لحاظ عنایت و مشمول الطاف مشفقانۀ خود خواهند فرمود. این جمع به سهم خود اقدامات منظّمی را در عرصۀ ملّی و بینالمللی، به منظور آگاه ساختن عالم و عالمیان از این خطر حاد و بحرانی که آن جامعۀ معزّز و محبوب با آن روبرو است، دنبال میکند. در نتیجۀ مجهودات بیدرنگ افرادی که مسئولیّت انجام این کار به آنان محوّل شده است، دوائر مختلف سازمان ملل متّحد و دولتها و سازمانهای مدنی و رسانه های گروهی در بسیاری از ممالک جهان به بررسی وضع بهائیان ایران مشغولند، شاید فریادی شدید و عالم گیر بلند شده و دست ظالمین را کوتاه نماید.

۴ شهرالقول ١٦٠

٢٦ نوامبر ٢٠٠٣

یاران و یاوران حضرت رحمن در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند.

ای دوستان محبوب،

بیش از یكصد و بیست و پنج سال پیش حضرت عبدالبهاء رساله‌ای خطاب به ملّت ایران صادر فرمود. از آنجا كه جامعهء جدیدالبنیان بهائی گرفتار تعصّبات بی‌امان در آن سامان بود صاحب آن کلام آسمانی از ذکر نام مبارك خویش بر آن صحیفهٴ یزدانی امتناع ورزید امّا پیام هیكل اطهر کاملا‌ً صریح و روشن بود. حضرتش با مهری بی‌کران نسبت به وطنی که از زمان صباوت به علّت تبعید از دیدارش محروم مانده بود با لحنی پر‌شور از مردم ایران درخواست نمود كه خرّم‌روزگاران خوش پیشین را به خاطر آرند، زمانی كه ”مملكت ایران به ­منزلهء قلب عالم“ و ”مركز علوم و فنون جلیله بود و منبع صنایع و بدایع عظیمه و معدن فضائل و خصائل حمیدهء انسانیّه“. طلعت میثاق ورّاث آن مدنیّت عظیم را دعوت فرمود که بپاخیزند و سمند همّت در میدان غیرت برانند و استیفای میراث مرغوب كهن نمایند.