اخلاقیات

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/3

روزی حین مسافر كشی كه به دلیل جبر زمان ناگزیر از آنم، یكی از علمای بزرگوار اسلام را سوار نمودم. در اثنای طی طریق به ایشان عرض نمودم كه سؤالی دارم وایشان با گشاده رویی اجازه طرح آن را دادند. پرسیدم: راجع به مسأله امام زمان می خواهم بدانم كه آیا حضرتشان در هنگام ظهور، انسانی شبیه ما خواهند بود؟ فرمود: بلی همانطور كه رسول اكرم وسایر انبیاء نیز چنین بودند.پرسیدم: آیا از وجه ظاهری می توان ایشان را باز شناخت؟ فرمود: خیر. پرسیدم: پس چگونه می توان آن حضرت را شناخت؟ فرمود: از برای ظهور آن حضرت در احادیث علاماتی موجود است. پرسیدم: برای ظهور انبیاء قبل نیز علاماتی ذكر شده بود، فی المثل آیا رسول اكرم بر وفق علاماتی كه مسیحیان منتظرند، ظاهر شدند؟ فرمود: خیر آن حضرت بر طبق علامات مورد انتظار مسیحیان ظاهر نشدند. پرسیدم: آیا حضرت مسیح بر طبق انتظارات یهودیان ظاهر شدند؟ فرمود: خیر. پرسیدم: پس این امكان هست كه حضرت ولی عصر نیز طبق علامات موجود در احادیث ظاهر نشوند؟ فرمود: بله این احتمال هست. پرسیدم: پس ممكن است مورد مخالفت هم واقع شوند؟ فرمود: بلی این هم ممكن است.

براستی چرا بعضی از نفوس پس از اینكه خود را دانای حقیقی فرض میكنند گام بعدی را نیز با این پیش فرض اولیه بر میدارند وبرای اثبات حقانیت خود شروع می كنند به توهین و انكار حقایق موجود دردیگر اعتقادات .اگر دوستان بهائی ستیزو ردیه نویس فكر می كنند كه حق مسلم در نزد ایشان است چرا نمیتوانند پاسخی قطعی به نظرات مخالف اسلام بدهند وچرا تنها درصد بسیار پائینی از مردم به اسلام وسپس به تشیع روی اورده اند؟چرا نمی توانند با جوابی قطعی دیگر فرق اسلامی را مجاب كنند؟ وچگونه است كه بعضی ازفرقه های اسلامی برای خون شیعه ریختن اجری اخروی قائل هستند؟
حق را نمیتوان تنها از راه منطقی واندیشه ای خشك وبی روح كشف یا ثابت كرد بلكه باید از طریق قلب واشراق به شعاعی از حقیقت دست یافت. اصول اعتقادی ومسائل و روابط روحانی یك رابطه ریاضی نيست كه بتوان با برهان صرف ثابت كرد بلكه برای درك حقایق روحانی دین ابتدا باید قلب وروح را از هر الایشی پاك كرده صیقل داد تا محل تجلی نور الهی شده به كمك تفكربه حقایق موجود دست یافت. ایا با نفرت، تعصب وكینه كه به نوعی زنگار وغبار قلب محسوب می شود، میتوان به حقیقت رسید؟