اخلاقیات

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/3

صد و شصت و سه سال است كه آنچه خواسته ای با من كرده ای. به زندانم فكندی؛ كتكم زدی و شكنجه ام نمودی؛ به زنجیرم كشیدی؛ همسر و فرزندانم را كشتی؛ پدرو مادرم را ربودی و نابود نمودی؛ مرا نجس و پلید شمردی و از من دوری گزیدی؛ به رویم تف انداختی؛ تحقیرم نمودی؛ از كار و شغل و تحصیل علم محرومم كردی؛ عواطف و احساسات و قلبم را زیر پا گذاشتی؛ حتی قبرهای عزیزانم را زیر و زبر كردی؛ اموال دوستانم را مصادره كردی و به یغما بردی؛ فحش و دشنامم دادی و لعنتم كردی؛... و از همه بدتر، محبوب و مولایم را تبعید و زندان كردی و شهید نمودی.

اقتباس از سایت ديدگاه*