اخبار جامعۀ بهائی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/40

14 اسفند 1387
آیت الله قربانعلی درّی نجف آبادی
دادستان کلّ کشور
جمهوری اسلامی ایران

مقام محترم دادستان کلّ کشور،

اعلان اخیر آن جناب در بارۀ امور اداری جامعۀ بهائی ایران مسائلی را در عرصۀ بحث عمومی مطرح ساخته است که نه تنها بر امنیّت و معیشت افراد این جامعه اثر میگذارد بلکه بر آیندۀ هر شهروند آن کشور ارجمند نیز تأثیری عمیق دارد. شرح اقدامات انجام شده برای تدوین پاسخ بهائیان ایران در قبال این اعلان مطمئنّاً به استحضار شما رسیده است. "یاران" و "خادمین"، گروه های کوچکی که در سطح ملّی و محلّی به امور روحانی و اجتماعی چند صد هزار بهائی ایرانی رسیدگی میکردند، آمادگی خود را برای پایان دادن به کار خود اعلان داشته اند. این تصمیم تنها بدین منظور اتّخاذ شده است که بهائیان حسن نیّت خود را بار دیگر و به روال 30 سال گذشته به دولت جمهوری اسلامی ایران نشان دهند.

ژنو
۲۶ دی ۱۳۸٧ برابر با ۱۵ ژانویه ۲۰۰۹
سرويس خبرى جامعۀ جهانى بهائى

روز گذشته حداقل شش بهائى، از جمله يکى از کارمندان نهادهاى حقوق بشر وابسته به خانم شيرين عبادى، برندۀ جايزه نوبل، در ايران دستگير شدند.

بنا به گزارش‌هاى رسيده از ايران، اين افراد پس از حمله مأموران امنيتى به خانه‌هاى حداقل يازده بهائى بازداشت شده اند. در اين يورش ها مأموران کتاب‌ها و اموال ديگرى از جمله کامپيوترها و عکس‌هاى موجود در اين خانه ها را نيز ضبط کردند.

يکى از بازداشت‌ شدگان، ژينوس سبحانى بود که به عنوان دستيار در نهادهاى دفاع از قربانيان مين و مرکز مدافعان حقوق بشر کار مى‌کرده است. هر دو نهاد را خانم عبادى تأسيس کرده بود.

خانم عبادى امروز، در گفتگوئى با شبکه خبرى سى ان ان، گفت خانم سبحانى پس از حمله به دفاتر او و بسته شدن اين دو مرکز دراوایل دی ‌ماه ( ماه دسامبر)، از کار برکنار شده بود.