اخبار جامعۀ بهائی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/40

حمله به بهائيان ايران، از افراد سالخورده تا كودكان دبستانى، همچنان بی‌وقفه ادامه دارد.
نيويورک، ۷ جون ۲۰۰۷ (سرويس خبرى جامعه جهانى بهائى) – گزارشات و اسنادى كه در شش ماهۀ اخير از ايران واصل شده حاكى از كوشش‌هاى وسيع و در عين حال حساب شدۀ دولت جمهورى اسلامى در جهت ادامه و شدت بخشيدن تدريجى به تعقيب و آزار بهائيان ايران است.
مدارک جمع شده حاكى از كوشش‌هاى دولت ايران براى تحت نظر گرفتن و شناسائى بهائيان، موارد ديگرى از سوءرفتار و تبعيض عليه دانش آموزان بهائى در همه‌ى سطوح، افزايش اقدامات در جهت محروم كردن بهائيان از وسيلۀ معاش و حملات مداوم به ديانت بهائى در رسانه‌هاى رسمى خبرى می‌باشد.
بانى دوگال نمايندۀ ارشد جامعه‌ى بين المللى بهائى در سازمان ملل گفت: «مجموعه اين جريانات ماهيت فوق‌العاده وحشت‌انگيزى دارد و باعث نگرانى شديد بهائيان سراسر جهان شده است.»

نيويورک ٧ مارس
جامعه‌ى بين‌المللی بهائی به سندی دست یافته است که ظاهراً ماهیت مزورانه سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران را در رابطه با دانشجويان بهائی كه خواستار تحصیل در مؤسسات آموزش عالی آن کشور هستند، تایید میکند.
اين سند در حقیقت نامه‌ای است که در تاريخ ۲ نوامبر ۲۰۰۶ از سوی دفتر مركزی دانشگاه پيام نور خطاب به شعبه‌های منطقه‌ای این دانشگاه ارسال شده و در آن آمده است که به موجب سياست دولت، دانشجويان بهائی «نمیتوانند در دانشگاههای ايران ثبت نام كنند» و اگر چنانچه قبلاً ثبت نام شده‌اند، «باید اخراج گردند.»
بانی دوگال، نماينده‌ى ارشد جامعه‌ى بين‌المللی بهائی در سازمان ملل متحد میگويد: «اين سند گواهی است بر رفتار ريا كارانه‌ى دولت جمهوری اسلامی در رابطه با دانشجويان بهائی.»