اخبار جامعۀ بهائی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/40

نيويورک ٧ مارس
جامعه‌ى بين‌المللی بهائی به سندی دست یافته است که ظاهراً ماهیت مزورانه سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران را در رابطه با دانشجويان بهائی كه خواستار تحصیل در مؤسسات آموزش عالی آن کشور هستند، تایید میکند.
اين سند در حقیقت نامه‌ای است که در تاريخ ۲ نوامبر ۲۰۰۶ از سوی دفتر مركزی دانشگاه پيام نور خطاب به شعبه‌های منطقه‌ای این دانشگاه ارسال شده و در آن آمده است که به موجب سياست دولت، دانشجويان بهائی «نمیتوانند در دانشگاههای ايران ثبت نام كنند» و اگر چنانچه قبلاً ثبت نام شده‌اند، «باید اخراج گردند.»
بانی دوگال، نماينده‌ى ارشد جامعه‌ى بين‌المللی بهائی در سازمان ملل متحد میگويد: «اين سند گواهی است بر رفتار ريا كارانه‌ى دولت جمهوری اسلامی در رابطه با دانشجويان بهائی.»