اخبار جامعۀ بهائی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/40

نيويورک
۲۳دسامبر ۲۰۰۸ برابر با ۳ دی ۱۳۸٧
سرويس خبرى جامعۀ جهانى بهائى

ژنو- جامعۀ جهانى بهائى از بسته شدن کانون مدافعان حقوق بشر، که زير نظر خانم شيرين عبادى فعاليت مى‌کند، به شدت ابراز نگرانى کرد و خواستار بازگشایى اين مرکز شد.

ديان علائى، يکى از نمايندگان جامعۀ جهانى بهائى در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، گفت: «بستن دفتر خانم عبادى ضربه‌‌‌اى جدى به حقوق بشر در سراسر ايران است.»

سخنگوى وزارت امور خارجۀ ايران گفته است دليل بستن اين کانون نداشتن جواز فعاليت است. اما دادن چنين جوازى به آنها عمل ساده‌اى است. اگر اين کار انجام نشود اقدام حکومت ايران به بستنِ دفتر معروف‌ترين مدافع حقوق بشر در اين کشور، که تنها برندۀ جايزۀ نوبل از ايران و نخستين زن مسلمانى است که به دريافت اين جايزه نائل شده، از نظر مردم جهان گواه ديگریست که اين حکومت حرمتى براى آزادى و حقوق بشر قائل نيست.

اول آگست 2008 – صفحه W11

پيشتر در تابستان امسال، سازمان يونسكو نام اماكن مقدسه بهايي در اينجا را به فهرست ميراث جهاني خود افزود. مقامات رسمي ديانت بهايي از اين خبر با شور و اشتياق استقبال کردند. آلبرت لينكلن، دبير كل جامعه بين المللي بهايي در حيفا گفت : «اين موضوع اهميت اماكن مقدسهء ديانتي را كه در طول يكصد و پنجاه سال از يك گروه كوچك در خاور ميانه به يك جامعه جهاني با پيرواني از همه كشورها تبديل شده است مورد تأکید قرار می دهد». تعداد بهائيان، که این اندیشه را سرلوحهء اقدامات خود قرار داده اند که همهء ادیان بزرگ حقایق بنیادی واحدی را دربارهء خدای ناشناختنی تعلیم می دهند، هم اكنون بيش از پنج ميليون نفر است. آقاي لينكلن افزود كه اين گروه «مخصوصاً ازحکومت اسرائيل متشکر است که این پیشنهاد را ارائه داد."