اخبار جامعۀ بهائی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/40

اول آگست 2008 – صفحه W11

پيشتر در تابستان امسال، سازمان يونسكو نام اماكن مقدسه بهايي در اينجا را به فهرست ميراث جهاني خود افزود. مقامات رسمي ديانت بهايي از اين خبر با شور و اشتياق استقبال کردند. آلبرت لينكلن، دبير كل جامعه بين المللي بهايي در حيفا گفت : «اين موضوع اهميت اماكن مقدسهء ديانتي را كه در طول يكصد و پنجاه سال از يك گروه كوچك در خاور ميانه به يك جامعه جهاني با پيرواني از همه كشورها تبديل شده است مورد تأکید قرار می دهد». تعداد بهائيان، که این اندیشه را سرلوحهء اقدامات خود قرار داده اند که همهء ادیان بزرگ حقایق بنیادی واحدی را دربارهء خدای ناشناختنی تعلیم می دهند، هم اكنون بيش از پنج ميليون نفر است. آقاي لينكلن افزود كه اين گروه «مخصوصاً ازحکومت اسرائيل متشکر است که این پیشنهاد را ارائه داد."

نيويورك
١٢ اوت ٢٠٠٨ برابر با ٢٢ مرداد ١٣٨٧
سرويس خبرى جامعۀ جهانی بهائى

جامعۀ جهانی بهائى امروز در بيانيه‌اى اعلام كرد ادعاهاى فريب‌كارانه رسانه‌هاى خبرى ايرانى دربارۀ هفت رهبر زندانى جامعۀ بهائيان ايران و خانم شيرين عبادى و كسان ديگرى كه به دفاع از آنها برخاسته‌‌اند نشانگر تلاش حكومت ايران براى محروم كردن اين زندانيان از امكانات دفاع قانونى و نيز دامن زدن به "تعصبات و ترس‌هاى غيرمنطقى" مردم است.