اخبار جامعۀ بهائی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/40

منبع: نگاهی دیگر

 تورونتو، اونتاریو، 3 ژوئن 2008 (سرویس خبری بهائی کانادا) – پنج تن از رهبران ایرانی اندیشه مقیم توروتو از دبیرکلّ سازمان ملل متّحد خواستند برای آزادی بهائیانی که سه هفته قبل دستگیر شدند اولیاء حکومت ایران را تحت فشار قرار دهد. آنها اگرچه خودشان اعضاء جامعهء بهائی نیستند، در نامه‌ای با عباراتی متین و متقن در خصوص بازداشت‌ها همراه با سایر موارد نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی نمودند.

منبع: سایت گویا

ميوه خوب و ميوه بد، يک گزارش کوتاه از کلمبيا، چالش های حبيب رضوانی، يک ايرانی برای با سواد کردن بوميان وايو، اميرحسين فطانت تاکيد شايسته و بايسته احترام به حقوق شهروندی بهائيان، جمعی ازهم ميهنانمان که از يک تاريخ و فرهنگ و نژاد و خون و زبان و ازيک سرزمينيمم از طرف آيت الله منتظری يادآورمجدداين نکته بسياربااهميت است که ايشان چه بخواهند و چه نخواهند، جه بدانند و چه ندانند و چه مطامع اين دنيوی بعضی ها اجازه دهد و يا ندهدبه دليل مدارج علمی و زعامت فقهی مسوليت عظيم حفظ آبروی تشيع با ايشان است.