اخبار جامعۀ بهائی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/40

منبع: سایت گویا

ميوه خوب و ميوه بد، يک گزارش کوتاه از کلمبيا، چالش های حبيب رضوانی، يک ايرانی برای با سواد کردن بوميان وايو، اميرحسين فطانت تاکيد شايسته و بايسته احترام به حقوق شهروندی بهائيان، جمعی ازهم ميهنانمان که از يک تاريخ و فرهنگ و نژاد و خون و زبان و ازيک سرزمينيمم از طرف آيت الله منتظری يادآورمجدداين نکته بسياربااهميت است که ايشان چه بخواهند و چه نخواهند، جه بدانند و چه ندانند و چه مطامع اين دنيوی بعضی ها اجازه دهد و يا ندهدبه دليل مدارج علمی و زعامت فقهی مسوليت عظيم حفظ آبروی تشيع با ايشان است.

پاریس،اول جون 2008
موضوع: وضعیت هفت بهایی بازداشت شده

عالیجناب،

این نامه را برای اظهار عمیقترین نگرانیهای خود در ارتباط با سرنوشت هفت تن از اعضاء جامعه بهایی که هم اکنون در زندان بسر می برند می نویسیم

خانم فریبا کمال آبادی،آقای جمال الدین خانجانی،آقای عفیف نعیمی،آقای سعید رضایی،آقای بهروز توکلی و آقای وحید تیزفهم در روز 14 ماه می 2008 ،بوسیله ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شده اند.انها اعضای گروه ملی هماهنگ کننده بهایی در ایران می باشند هیاتی غیر رسمی که با اطلاع حکومت و برای مساعدت به جامعه 300000 نفری بهاییان در کشور تشکیل شده بود.عضو دیگر همان هیات،خانم مهوش ثابت،در مارچ 2008 در مشهد دستگیر شده و بنا به گزارشات هنوز در بازداشت می باشد.