اخبار جامعۀ بهائی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/40

نيويورک ۳۱ جولای ۲۰۰۷
سرويس خبرى جامعه جهانى بهائى(1)
از ورود بهائيان ايرانى به آموزشکده‌های فنى و حرفه‌اى در سال جاری عملاً جلوگیری به عمل آمده است زیرا برگه ثبت نام شرکت در آزمون سراسری، آنان را وادار به انكار عقيده می‌نماید، عملی که بهائيان از آن همیشه امتناع ‌‌ورزیده‌اند.
جامعۀ جهانى بهائى اخيراً مطلع شد كه در تقاضانامه ورود به امتحانات دوره‌های كاردانی نظام جديد آموزشکده‌های فنى و حرفه‌اى در سال ١٣٨۶ (۲۰۰۷) تنها يک گزينه را می‌توان براى دين انتخاب نمود.
داوطلب می‌تواند یکی از سه دین زرتشتى، يهودى و مسيحى را انتخاب کند. اگر هيچ كدام از اين گزينه‌ها علامت نخورد، طبق توضيحات مندرج در اين فرم، متقاضى مسلمان به شمار می‌آيد. اين کتمان عقیده براى بهائيان غير قابل قبول است. به گفتۀ بانى دوگال، نمايندۀ ارشد جامعۀ جهانى بهائى در سازمان ملل، «تحت اين سيستم بهائيان نمی‌توانند تقاضانامه را پر کنند بدون اينكه عملاً دین خود را انكار نمايند، کارى كه خلاف اصول اعتقادى آنان است.»

جون ۲۰۰۷
گزارشات و اسنادى كه در شش ماه اخير از ايران و اصل شده از كوشش‌هاى وسيع و در عين حال حساب شدۀ دولت جمهورى اسلامى در جهت ادامه و شدت بخشيدن تدريجى به تعقيب و آزار بهائيان ايران حکايت دارد.
مدارک جمع آوری شده از اقدامات دولت ايران براى تحت نظر گیری و شناسائى بهائيان پرده برميدارد، و شواهدى مبنى بر ادامه‌ى سوء‌رفتار و تبعيض عليه دانش آموزان بهائى در همۀ سطوح، افزايش اقدامات در جهت محروم كردن بهائيان از وسيلۀ امرار معاش، و حملات مداوم به ديانت بهائى در رسانه‌هاى خبری رسمی جمهوری اسلامی، ارائه ميدهد.
اين خلاصه وضعيت که فاصلۀ زمانى بين نوامبر ۲۰۰۶ تا مى ۲۰۰۷ را در بر میگیرد، با استناد به موارد متعدد تأييد شده شواهدى به دست ميدهد دال بر اين كه مقاصد نهفته در يادداشت محرمانۀ ۲۵ فوريه‌ ۱۹۹۱ شوراى عالى انقلاب فرهنگى ايران(1) كه نقشۀ نابودسازى تدريجى جامعۀ بهائى ايران را مطرح ميسازد، هنوز به قوت خود باقى است.