بخش سردبیر

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/42

سعی در اتّحاد و وحدت (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

۳۰ ژوئن ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

زمانی که حضرت بهاءُالله فرمودند مشکلات و مسائل بشر جز با اتّحاد و وحدت امکان پذیر نیست مطلبی کاملاً آشکار نبود ولی امروزه بآسانی می توان مشاهده نمود که بیان حضرتشان حقیقتی محض است. مسائل و مشکلات بشری در دستیابی به صلح عمومی هنگامی تحقّق خواهد یافت که وحدتِ بشر استقرار و ریشه گیر شده باشد.

ولی امروزه آنچه در تمامی سطح زمین مشاهده می شود اختلاف و تفرقۀ جامعۀ بشری است.

«دو نفس ديده نمی شود که فِى الحقيقه در ظاهر و باطن متّحد باشند، آثارِ نِفاق در آفاقْ موجود و مشهود مَعَ آن که [با این که] کلّ از براى اتّحاد و اتّفاق خلق شده اند.» ۳

اگر تحقّق وحدتِ بشر امر آسانی بود تا حال می بایست انجام گرفته بود. امری غیر ممکن نیست ولی به نظر سخت تر از بهترین اهداف بشری می رسد که تا حال انجام گرفته؛ بمراتب سخت تر. در مورد اتّحاد در سطح جهانی حضرت عبدُالبهاء در سال ۱۸۷۵ این چنین مرقوم فرمودند:

«و بعضی اشخاص که از هِمَمِ کلّیۀ عالَمِ انسان بی خبرند این امر را بسیار مشکل بلکه مُحال و مُمتنع شمرند. نچنان است بلکه از فضل پروردگار و عنایتِ مُقّرّبینِ درگاهِ آفریدگار و همّتِ بی همتایِ نفوسِ کاملۀ ماهره و افکار و آراءِ فَرائِدِ زمانه هیچ امری در وجودْ مُمتنع و مُحال نبوده و نیست. همّتْ همّتْ، غیرتْ غیرتْ لازمست. چه بسیار امور که در اَزمِنۀ سابقه از مَقولۀ مُمتنعات شمرده می شد که ابداً عقولْ تصوّرِ وقوع آن را نمی نمود حال ملاحظه می نمائیم که بسیار سهل و آسان گشته و این امرِ اَعظمِ اَقوَم که فِی الحقیقه آفتابِ اَنوَرِ جهانِ مَدَنیّت و سبب فوز و فلاح و راحت و نَجاحِ کلّ است از چه جهت مُمتنع و مُحال فرض شود؟ و لابُدّ بر اینست که عاقبت شاهدِ این سعادت در انجمن عالم جلوه گر گردد.» ۴

کاملاً آشکار است که تحقّق وحدتِ بشر فرایندی است که لازمه اش تغییرات اساسی در سطحِ افراد، جامعه و مؤسّسات می باشد. لازمه اش فرایند آموزش و داشتن وسائل و فرهنگی است که ظهور وحدت بشر را حمایت نماید. به عنوان مثال فرهنگِ مَرسومِ خشونت و جنگ امروزه در مورد اختلافات بین المللی اساس وحدت را تضیعف می نماید. الگوهای فرهنگی نیز که تسلّط و رفتارهای تفرقه انگیز را در سیاست، اقتصاد و دیگر زمینه های اجتماع مقرّر می دارد باعث تضیعف ایجاد اتّحاد می گردد.

ادعیه و مناجات های حضرت بهاءُالله (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

۳۰ ژوئن ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

کتاب "مجموعه مناجات و اَدعیه از آثار حضرت بهاءالله" تألیفی است از مناجات های حضرت بهاءُالله.* این مجموعه یکی از کتبی است که حضرتِ شوقی ربّانی، ولیِّ اَمرِ بهائی مقارن سال های۱۸۳۶-۱۹۳۷ بعد از "مُنتخباتی از آثار حضرت بهاءُالله" آن را به زبان انگلیسی ترجمه فرمودند.

در این کتاب مُهَمیِن ترجمۀ نمازهایی را که هر فرد بهائی موظّف است روزانه یک بار یکی از آنها را اجرا نماید آمده و این ترجمۀ حضرت ولیِّ اَمرُالله به عنوان سند و مأخذی به کار گرفته شده تا این نمازها به زبان های دیگری نیز ترجمه گردد. تعدادی از آیات آن مُجلّدِ نَفیس در زیر آمده:

«اَنْ تَجعَلَ صَلاتی ناراً لِتُحرِقَ حُجُباتِیَ الّتی مَنَعَتْنی عَنْ مُشاهَدَةِ جَمالِکَ وَ نُوراً یَدُلُّنی اِلیٰ بَحرِ وِصالِکَ.» (شمارۀ 183) [مضمون به فارسی: این که نماز مرا آتشی قرار دهی تا پرده هایی را که مرا از مشاهدۀ جمالت باز می دارند بسوزاند و نوری قرار دهی که مرا به سوی دریایِ وصالت هدایت کند.]

هم چنین به غیر از این کتاب، بسیاری از اَدعیه در کتب دیگرِ مناجات هم یافت می شود. عنوان های این ادعیه بسیار زیاد است مانند طلب مساعدت، روحانیّت، انقطاع، شِفا، جامعۀ انسان، مَحَبَّت، جلسات و بسیاری دیگر که بعضی که در زیر آمده نمونه هایی از آنها می باشد:

«یا مَن وَجهُکَ کَعبَتی وَجَمالُک حَرَمی و شَطرُکَ مَطلَبی» (شمارۀ ۱۶۶) [مضمون به فارسی: ای که روی تو کعبۀ من است و جمالِ تو حَرَمِ من و سوی تو مقصودِ من.]

« اِلٰهٰا مَعبودا مَلِکا مَقصودا به چه لسان [زبان] تو را شکر نمایم؟ غافل بودم آگاهم فرمودی، معرض بودم بر اِقبال تأيید نمودی، مرده بودم از آب حیات زندگی بخشیدی.» (شمارۀ ۱۷۳)

«مَعَ اسْمِکَ لا يَضُرُّنی شَیْءٌ وَ مَعَ حُبِّکَ لا يُجْزِعُنی بَلآءُ العالَمِينَ.» (شمارۀ ۱۲۲) [مضمون به فارسی: با اسمِ تو چیزی به من زیان نمی رساند و با عشق و حُبِّ تو بلاهایِ عالم مضطربم نمی سازد.]