بخش سردبیر

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/42

بيش ازيك قرن ونيم است كه طبقه ي خاصي ازعلماي ديني و بعضي نويسندگان درمخالفت بادين جديد بهايي  مطالب مختلف مي گويندومي نويسند.قلم هاي ايشان باعث ريخته شدن خون بيش ازبيست هزار نفرپيروان آ ئين جديد، كه بيش ازدويست نفر از آنها در28 سال اخير شهيد شدند، گرديده است واشكال مختلف مخالفت هنوز نيز ادامه دارد!جهانيان وعلي الخصوص هموطنان عزيز ايراني درسراسر دنيا بايد تفكر نمايند كه اگرآيين جديد باطل است وازبين رفتني ، چرا علي رغم اين همه تكفير ولعن وحبس وقتل وكشتار ومحروميت هاي گوناگون ازبين نرفته كه هيچ بلكه بررشد آن نيزافزوده شده است؟! ونيزبايد باوجدان هايي آزاد، ازآن نويسندگان بپرسند كه چرا163 سال مداوم عليه آن، دروغ وافترانوشته وهنوز نيز مي نويسندومي كشند ومحروم مي كنند!!