بخش سردبیر

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/42

هفته قبل از اخبار بازار كتاب گفتیم واینكه دوستان نامهربانمان، در یك هفته دو كتاب بر ضد دیانت بهائی منتشر كرده اند. حال بماند كه این كتابها چقدر خریدار دارند. اما این هفته هم باید كار فرهنگی انجام بدهیم. بله حتما خودتان حدس میزنید كه چه میخواهم بگویم. در این چند روز اخیر خبر چاپ تصویر معبد بهائیان در هند جنجالی درست كرد كه بیا و ببین. باورتان نمی شود، از 25خبری كه برای بررسی كنار گذاشته بودم، 12 تای آنها مربوط به همشهری بود. نمی دانم چه چیزی باعث شد كه این خبر اینقدر جنجال آفرین بشه.

یك هفته نبودیم هااا!! ببینید چه خبر شده. گویا دوستان خبرساز ما هفته گذشته رفته بودند مرخصی، ما هم هرچه اینترنت را زیرورو كردیم خبری در خور توجه برای شما پیدا نكردیم، برای همین ماهم رفتیم مرخصی! اما گویا آنها این هفته از مرخصی آمده اند و حسابی اخبار برای گشت زنی در اختیار داریم. اما همانطور كه خودتان بعدا متوجه می شوید، متوجه شدیم كه بعضی از خبرگزاری ها یك جورائی كم آورده اند.

هفته گذشته بازار كتاب گویا بسیار داغ بوده خب البته باید تبریك گفت و آرزو كرد در كشوری كه سرانه كتاب خوانی ده دقیقه بیشتر نیست، با ایجاد تحولی در نشر و توزیع كتاب این سرانه افزایش یابد. جدای از نمایشگاه كتابی كه در شیراز برگزار شد، و یك غرفه تخصصی مهدویت، كه البته به مبارزه با بهائیت اختصاص داشت!! دو كتاب تخصصی دیگر نیز در این حوزه منتشر شد.