بخش سردبیر

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/42

بازهم متاسفانه هفته گذشته نتوانستیم در خدمت شما باشیم. البته ما مقصر نبودیم. تا آمدیم به خودمان تکانی بدهیم و مقاله را برای انتشار آماده کنیم، اینترنت قطع شد. دلیلش را هم که خودتان می دانید. خلاصه این شد که نتوانستیم در خدمتتان باشیم در عوض این هفته جبران می کنیم.

هفته قبل از اخبار بازار كتاب گفتیم واینكه دوستان نامهربانمان، در یك هفته دو كتاب بر ضد دیانت بهائی منتشر كرده اند. حال بماند كه این كتابها چقدر خریدار دارند. اما این هفته هم باید كار فرهنگی انجام بدهیم. بله حتما خودتان حدس میزنید كه چه میخواهم بگویم. در این چند روز اخیر خبر چاپ تصویر معبد بهائیان در هند جنجالی درست كرد كه بیا و ببین. باورتان نمی شود، از 25خبری كه برای بررسی كنار گذاشته بودم، 12 تای آنها مربوط به همشهری بود. نمی دانم چه چیزی باعث شد كه این خبر اینقدر جنجال آفرین بشه.