بخش سردبیر

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/42

یك هفته نبودیم هااا!! ببینید چه خبر شده. گویا دوستان خبرساز ما هفته گذشته رفته بودند مرخصی، ما هم هرچه اینترنت را زیرورو كردیم خبری در خور توجه برای شما پیدا نكردیم، برای همین ماهم رفتیم مرخصی! اما گویا آنها این هفته از مرخصی آمده اند و حسابی اخبار برای گشت زنی در اختیار داریم. اما همانطور كه خودتان بعدا متوجه می شوید، متوجه شدیم كه بعضی از خبرگزاری ها یك جورائی كم آورده اند.

هفته گذشته بازار كتاب گویا بسیار داغ بوده خب البته باید تبریك گفت و آرزو كرد در كشوری كه سرانه كتاب خوانی ده دقیقه بیشتر نیست، با ایجاد تحولی در نشر و توزیع كتاب این سرانه افزایش یابد. جدای از نمایشگاه كتابی كه در شیراز برگزار شد، و یك غرفه تخصصی مهدویت، كه البته به مبارزه با بهائیت اختصاص داشت!! دو كتاب تخصصی دیگر نیز در این حوزه منتشر شد.

نامه زیر به کلیه سایتها نام برده شده فرستاده شد، اما چون هیچیک اقدام به انتشار نکردند آن را در اینجا منتشر می کنیم.