بخش سردبیر

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/42

جهان و نَفْسِ اَمّارۀ انسانی (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

۱۶ اکتبر ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

برای این که تمامی عناصر متشکّلۀ جهان بتواند به عنوان یک سازمان منسجم مفید باشد باید توجّه نمود که در این رابطه «لوحِ دنیا» لوحی است کاملاً خطابی فردی، عمیقاً فردی و این نکته در مقالۀ دیگر هم http://noghtenazar.org/node/1790 ذکر گردید زیرا آنچه که فردی است می تواند جهانی باشد. عناصر منفرده و اجزاء متشکّلۀ جهان بنحو بسیار نزدیکی با یکدیگر در ارتباطند.

در بسیاری از آثارِ نازلۀ حضرت بَهاءُالله اصول ادیان گذشته بنحوی بدیع بیان شده که مفاهیم بسیار تازه ای http://noghtenazar.org/node/1616 را می توان از آنها استنباط نمود که عامل تحرّک و تشویق جامعۀ انسانی می باشند. همانند مَظاهِرِ ظهورِ قبلی به عنوان مثال آن چه که در مورد حضرت مسیح دربارۀ معبد در اورشلیم گفته شده در «سورۀ هیکل» بیان فرمودند و یا دربارۀ حضرت محمّد که کعبه را از وجود بت ها پاک نمودند اشاره می فرمایند. با این تشابه حضرت بَهاءُالله هم بسیاری از بت های غیر واقعی مورد پرستش نفوس را می شکنند. البتّه چنان بت هائی که حضرت بَهاءُالله مایلند بشر عبادت نکند بت هائی ساخته شده ازگِل و سنگ نیست. بت هائی است که در حیات روزمرۀ انسانی مورد ستایش قرار می گیرند. در «لوحِ دنیا» با بیاناتِ پندآموز بشر را اِنذار می فرمایند که چنان بت هایی را پرستش نکند.

«امروز هر آگاهی گواهی می دهد بر این که بیاناتی که از قلمِ مظلوم [حضرت بَهاءُالله] نازل شده سببِ اَعظم است از برای اِرتفاعِ عالَم و اِرتقاءِ اُمَم. بگو ای قوم به قوّت ملکوتی بر نصرت خود قیام نمائید که شاید اَرض از اَصنامِ [بت هایِ] ظنون و اوهام که فِی الحَقیقه سبب و علّتِ خسارت و ذلّتِ عبادِ بیچاره اند پاک و طاهر گردد. این اَصنام هائِلند [بسیار بزرگ و ترسناک اند] و خلق را از عُلُوّ و صعود مانع. امید آن که یَدِ اقتدار مَدَد فرماید و ناس را از ذلّتِ کُبریٰ برهاند.» ۳

قوایِ اهریمنی در تصوّراتِ انسانی حضوری بسیار قوی دارد- این قُوا که اکثراً در گذشته به عنوان شیطان و دیگر فرشتگان گمراه کننده بودند حال وجودی حقیقی ندارند. در حقیقت وجوداتی هستند که در نَفْسِ انسانی لانه کرده اند- شَبَحی از ضعفِ انسانی می باشند ولی قادرند صدماتی فراوان بر بشر وارد آوردند.

«اَهریمنان در کمینگاهان ایستاده اند؛ آگاه باشید و به روشنائیِ نامِ بینا از تیرگی ها خود را آزاد نمائید. عالَمْ بین باشید نه خودْ بین. اَهریمنان نفوسی هستند که حائِل [مانع] و مانعند مابَینِ عِباد و ارتفاع و اِرتقاءِ مقاماتشان» ۴

نَفْسِ (اَمّارۀ) انسانی هم یکی از پدیده هایِ اَهریمنی است و بطوری که حضرت بَهاءُالله واضحاً می فرمایند رفتار و کردار انسانی باید از نفوذ چنان قوائی بر کنار باشد.

«به خود مشغول نباشید در فکرِ اصلاحِ عالَم و تَهذیبِ [تربیتِ] اُمَم باشید. اصلاحِ عالَم از اَعمالِ طیّبۀ طاهره و اخلاقِ راضیۀ مَرضیّه بوده.» ۵

فرانک ویس- فارِسِ حضرت بَهاءُالله (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

۱۵ اکتبر ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

فرانک ویس (Frank Wyss) یکی از «فارِسانِ حضرت بَهاءُالله» بود ولی این «فارس» با کسی جنگ نکرد زیرا نبردش نبردی روحانی بود- مقدمتاً نبردی با نَفْسِ اُمّاره. لقب «فارِس- Knight« [شهسَوار] را حضرت شوقیِ اَفندی http://www.noghtenazar.org/node/1644 به نفوسی که طبق نقشۀ (ده ساله) در سال ۱۹۵۳ (برای فتحِ روحانی) به نقاط مختلفۀ جهان رفتند و به نشر تعالیم دیانت بهائی پرداختند اِعطا نمودند.

فرانک ویس یکی از نفوس جامعۀ بسیار برجستۀ استرالیا بود که در آن دوران بسیار جامعۀ کوچک ولی مُتهوِّر بود. در دهۀ سال های ۱۹۳۰ جامعۀ بهائیان استرالیا و نیوزلند برای اوّلین بار محفلِ ملّی خویش را که جزءِ اوّلین مَحافلِ متشکّلۀ دنیا بود تشکیل داد. زمانی که حضرت شوقی افندی، ولیِّ اَمرُالله، از پیروانِ اَمرِ اِلهی خواستند که در کشورهای مختلفۀ جهان مستقرّ شوند، جزائر منطقۀ اقیانوس هند و اقیانوس آرام را از اهداف استرالیا محسوب فرمودند. جزائری مانند لویالتی ایلندز (Loyalty Islands) کوکوس (Cocos)، کیلینگ ایلندز (Keeling Islands) تیمور شرقی (East Timor) ادمیرالتی ایلندز‌(Admiralty Islands) سوسایتی ایلندز(Society Islands). اسامی این جزائر برای بسیاری ناآشناست ولی این جزائر حال کلّاً ملّت و کشورهایی مستقل هستند. یکی دیگر از اهدافی که به استرالیا داده بودند ترجمۀ کتابچۀ معرّفیِ اَمرِ بهائی به حدّاقلّ چهل زبان مختلف بود که تعداد بیست و چهار کتابچه به تاریخ دسامبر ۱۹۵۵ ترجمه و انتشارشان به اتمام رسید ولی در واقع این ابتدا و شروع کار بود.

در فوریۀ ۱۹۵۶حضرت شوقی اَفندی از خدمات تبلیغی برتا دابین (Bertha Dobbin) و همسرشان در نیو هبریدز (New Henrides) که امروزه به نامِ وانواتو (Vanuatu) مشهور می باشد طیِّ مرقومه ای قدردانی نمودند. حال بزودی زود یکی از مَشرِقُ الْاَذکارهای مَحَلّی در وانواتو ساخته خواهد شد. http://www.noghtenazar.org/node/1724 چند سال قبل از این گرتا لمپریل (Greta Lamprill) و گِلَد پارک (Glad Parke) در سوسایتی آیلندز (Society Isalnds) که امروزه به نام پلی نیزیای فرانسه (French Polynesia) نامیده می شود مستقرّ شدند. هم چنین الوین و گرتا بلوم (Alvin Blum) هم زندگی خویش را در جزایر سلیمان (Solomon Islands) شروع کردند. هرولد و فلورنس فیتزنر (Florence Fitzner) به تیمور پرتقال که امروزه به نام (Timor Leste) مشهور است مهاجرت کردند. وی هوکن (Vi Hoeken) مؤسّس بسیاری از جوامع بهائی کشور پاپوا نیو گینه (Papua New Guinea) بود که امروزه جامعۀ بهائی بسیار فعّال و قوی دارد می باشد. اینان نفوسی هستند که به نام «فارِس» مخاطب گردیدند- نفوسی معمولی- بدون داشتن مهارت زیاد و یا امکانات فراوان- ولی توانستند بر محدودیّت های انسانیِ خویش فائِق آیند و با شجاعت کامل توانستند عملی غیر ممکن را ممکن سازند.