بخش سردبیر

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/42

نامه زیر به کلیه سایتها نام برده شده فرستاده شد، اما چون هیچیک اقدام به انتشار نکردند آن را در اینجا منتشر می کنیم.

جوابیه زیر از طرف سایت نقطه نظر به سایت ها و خبرگزاری های زیر ارسال گردیده است اما چون اقدام به چاپ آن ننمودند جهت اطلاع هموطنان شریف ایرانی در اینجا منتشر شود:

خبرگزاری فارس

سایت رجا نیوز

سایت شیعه آنلاین

سایت خبری انصار

سایت الف

سایت فردا

سایت موعود

سایت ایران اکونومیست مدير محترم سایت...... خبرگزاری......

شما در سايت خود در تاريخ شنبه 12..... 13.... مرداد ماه 87 نوشته ايد: مرکز بهاييان در اسراييل از خانم شيرين عبادي به علت برگزاري کنفرانس مطبوعاتي "حق آموزش و پرورش" و نيز مفاد بيانيه پاياني کنفرانس تقدير کرده است. و نوعي اين خبر را مطرح نموده ايد که گويا خانم عبادي عملي بسيار زشت را مرتکب گرديده است و اين عمل ايشان مغاير با همه اصول اخلاقي، ديني و قانوني بوده است و تقدير مرکز جهاني بهايي ايشان را سرافکنده و رسوا نموده است و از پيش قضاوت فرموده ايد که همه مردم شريف ايران نيز همانند شما مي انديشند .