بخش سردبیر

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/42

از پیدایش دیانت بهایی در ایران عزیز،بیش از 165 سال می گذرد.در طول این سالیان ،قلوب بهاییان ایرانی برای سربلندی و عزت و عظمت هموطنان خود می تپید ولی افسوس که بهایی،مسلمان،زرتشتی،یهودی ومسیحی ایرانی، درکنار هم ولیکن ا زهم دور بودند.مخصوصا به مسلمانان اکیدا توصیه و حتی دستورعرفی و شرعی داده می شد که از بهاییان اجتناب کنند.گذشته از ذکراتهاماتی مانند جاسوسی،خیانت به وطن،اخلالگری اقتصادی و نظایر انها، در ضمیر ناخوداگاه اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان جای دادند که بهاییان نجس هستند .کلامی که حتی در مورد کسانی که به خدا اعتقاد نداشتند نیز قائل نشدند.کار به جایی رسید که اکثریت ایرانیان ،رد و طرد و حتی سب و لعن و زجر و ازار معتقدان به این ایین را،جزء اصول اعتقادات اسلام می پنداشتند و در بعضی جنبه های افراطی حتی شنیده می شد که ان را به صدر اسلام هم مرتبط می کردند.اما اين تصور که بهاييان، ذاتا و اصالتا منفور مسلمانان ايران هستند،توهمي بيش نبوده و صرفا ساخته و پرداخته ذهن منفعت طلب،دنيا پرست و نا آگاه اکثريت قريب به اتفاق شريعتمداران و دولت

بيش ازيك قرن ونيم است كه طبقه ي خاصي ازعلماي ديني و بعضي نويسندگان درمخالفت بادين جديد بهايي  مطالب مختلف مي گويندومي نويسند.قلم هاي ايشان باعث ريخته شدن خون بيش ازبيست هزار نفرپيروان آ ئين جديد، كه بيش ازدويست نفر از آنها در28 سال اخير شهيد شدند، گرديده است واشكال مختلف مخالفت هنوز نيز ادامه دارد!جهانيان وعلي الخصوص هموطنان عزيز ايراني درسراسر دنيا بايد تفكر نمايند كه اگرآيين جديد باطل است وازبين رفتني ، چرا علي رغم اين همه تكفير ولعن وحبس وقتل وكشتار ومحروميت هاي گوناگون ازبين نرفته كه هيچ بلكه بررشد آن نيزافزوده شده است؟! ونيزبايد باوجدان هايي آزاد، ازآن نويسندگان بپرسند كه چرا163 سال مداوم عليه آن، دروغ وافترانوشته وهنوز نيز مي نويسندومي كشند ومحروم مي كنند!!