پاسخ به اتهامات

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/44

برگرفته از: http://www.negah.org/articles/2013-11-28-13-08-20

۰۷ آذر ۱۳۹۲
پاسخی بر اعتراضات یك نامۀ سر گشاده

شخصی بنام مستعارِ بهاره مقدم كه در كاذب بودن هویّتش و نيز سوء نيتش جای تردید نیست در تاریخ ٢٥ نوامبر ٢٠١٣ نامه ای خطاب به این جانب نوشته و آنرا برای اطّلاع همگان بصورت سر گشاده فرستاده و در آن علاوه بر اظهار نظر در مورد سخنرانی بنده در شیكاگو (سپتامبر امسال) سؤالاتی مطرح كرده كه لازم است برای رفعِ شبهات به آن پاسخ فوری داده شود:

١- همچنان كه هر شخص مجرّبِ فرهیخته‏ای اطّلاع دارد مقالاتی كه در كنفرانس ها مطرح می شود كلّاً در حیطۀ مسؤلیّت شخص تهیّه كننده است و عضویّت وی درگروهی یا تعلّق بدیانتی بمعنی آن نیست كه همۀ آراءِ مندرجه در آن مقالات مورد تأیید یا تصویب آن مراجع باشد چنان كه این جانب كه چند تألیف برای سازمان بین‏المللی یونسكو انجام داده می داند كه حتّیٰ اگر كتابی بدستور آن سازمان تهیّه شود، سازمان كوچكترین مسؤلیّتی در بارۀ محتوای كتاب ندارد. لذا مطالبی كه در شیكاگو ارائه كردم نتیجۀ مطالعات شخصی بوده و ارتباط مستقیم با عضویّت بنده در جامعۀ بهائی نداشته و ندارد و این جانب چنان كه رسم مجامع علمی است حاصل تحقیقات خود را در اختیار آن مجمع محترم نهادم همان طور كه ناطقان غیر بهائی آراء خود را آزادانه مطرح كردند.

٢- بیت العدل اعظم كه در صدر تشكیلات بهائی قراردارند در این گونه امور یعنی تعیین برنامه و نحوۀ بر گذاری صد ها و هزار ها مجالس بهائی كه در سراسر دنیا منعقد می شود مداخله نمی فرمایند، چه خطّ مشیِ كلّی و نحوۀِ خدمتِ همۀ مؤسّسات از قبل در نظم اداری بهائی مشخّص شده است .

ترجمه ای از
نامۀ دارالانشاء بیت العدل اعظم الهی خطاب به
محفل روحانی ملّی ایالات متّحدۀ امریکا
(از: مرکز جهانی بهائی)

۲۶ نوامبر ۲۰۱۳
ارسال از طریق الکترونیکی
محفل روحانی ملّی ایالات متّحدۀ امریکا
دوستان عزیز و محبوب،

بیت العدل اعظم الهی از طریق مراسله ای که توسّط منشی محفل شما ارسال گردیده اطّلاع حاصل نموده اند که نامه ای الکترونیکی به زبان فارسی با مندرجات مشکوک و سبکی که آن را نوشتۀ یک فرد بهائی جلوه می دهد، دربین اعضای جامعه در گردش است، نامه ای که ظاهراً انتقادی بر محتوای سخنرانی یکی از احبّای مجرّب است که در اواسط سال جاری در کنفرانس انجمن دوست داران فرهنگ ایرانی در شیکاگو ایراد شده است.
مقرّر فرمودند مطالب زیر ابلاغ گردد.