اصول اعتقادات

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/4

برگرفته از: http://www.alayam.com/Article/courts-article/404338/Index.html?utm_sourc...

روزنامۀ الأیّام/ بحرین

شمارۀ 10046

10 اکتبر مطابق 9 محرم 1438

ترجمۀ مقاله ای به قلم اسحق یعقوب الشیخ

با مردم، انجمن فعالیت های اجتماعی بهائی

در مملکت بحرین همۀ ادیان: یهودی، مسیحی و بهائی در اجرای مراسم مذهبیشان از آزادی برخوردارند، در روز 22 سپتامبر که مصادف با روز جهانی صلح است انجمن بهائی جشنی بدین مناسبت برگزار کرد و طی سخنرانی نمایندۀ انجمن چنین اظهار داشت: "این اوّلین بار در تاریخ جهان است که می توان تمام کرۀ زمین را با وجود اختلافات بیشمار مردمش به شکل یک واحد مجسم کرد، پس استقرار صلح جهانی نه تنها امکان دارد بلکه اجتناب ناپذیر است و مرحلۀ دیگری از ترقی و تکامل عالم است... سرچشمۀ این خوشبینی ما عبارت از تجسم عالمی است که از حدّ اختتام جنگ و ایجاد سازمان های همکاری بین المللی بالاتر رود، صلح پاپدار در میان ملل هرچند مرحله ای است مهم و ضروری ولی این صلح بنفسه مقصد غائی تکامل اجتماعی نوع انسان نیست بلکه مقصد والاتر از متارکۀ جنگ است که در مراحل أوّلیه اجباراً برأثر وحشت از جنگ بوجود می آید و ماورای صلح سیاسی است که به اکراه میان کشورهای رقیب و مظنون به یکدیگر حاصل می شود، و ماورای اقدامات عملی برای أمنیت متقابل و همزیستی و حتى ماورای بسیاری از تجارب همکاری و تعاونی است که در جهان پدید می آید، ماورای اینها یک مقصد غائی عالی نهفته است که عبارتست از اتحاد و اجتماع اهل عالم تحت لوای یک خانوادۀ جهانی.

حضرت بهاءالله یک قرن پیش چنین فرمود: "اصلاح عالم و راحت اُمم ظاهر نشود مگر به اتحاد و اتفاق."

واضح و آشکار است که دیانت بهائی در رویکردهای مذهبی اش بر تقویت و استقرار صلح و آشتی بر روی زمین و فعال ساختن همکاری و برادری در میان ملت ها تکیه می کند.

لازم به تذکر است که دوست عزیزم جناب ورقاء روحانی و همسرشان نغمه که در زمینۀ مبادی صلح فعال هستند بیانیه ای تحت عنوان وعدۀ صلح جهانی صادره از بیت العدل اعظم خطاب به ملت های جهان به من دادند. لازم به یادآوری است که بیت العدل أعظم بالاترین مؤسّسۀ اداری در جامعۀ جهانی بهائی است که هر پنج سال یک بار طی یک کنفرانس جهانی انتخاب می شود و عهده دار امور اداری و فعالیّت های جامعه ای است شامل چندین میلیون نفر که در سراسر عالم منتشر هستند.

با تشکر از خانم فرح دوستدار برای ارسال این مقاله:

پیام بهاءالله، زمینه ساز دموکراسی در ایران

فرح دوستدار

فداکاری و مظلومیّت بهائیان ایران خصوصاً در چند دههء اخیر موجب شهرت جامعه بهائی و کنار رفتن ابرهای تیرهء بی‏اطّلاعی مردم ایران خصوصاً روشنفکران ایرانی گردیده. احقاق حقوق شهروندی بهائیان هم اکنون یکی از موارد مورد بحث رسانه‏های ایرانی در خارج از کشور است. حال که هموطنان شریف ما به یاری این جامعه ستمدیده برآمده اند جای آن دارد که آنان را با ماهیّت این آئین نوین و خصوصاً اصولی که با توجّه به هویّت خاص فرهنگ ایرانی موجبات پیشرفت ایران را به سوی جامعه‏ای باز و دموکراتیک فراهم می‏سازد آشنا سازیم - اصولی که از جنبه اخلاقی و اداری پیشرفته ‏تر از دموکراسی‏های کنونی‏است. این مقاله به اختصار عواملی را که موجبات پیشرفت جوامع غربی را فراهم ساخت بررسی نموده و نشان می‏دهد که چگونه پیام حضرت بهاءالله مقدّر است حیات اخلاقی، دینی و فرهنگی ایران را از قهقرا نجات بخشیده و بسوی فرهنگی درخشان بر اساس بینشی جهانی و مردمسالار بپیش برد.

دموکراسی یا مردم‏سالاری به عنوان روش حکومتی که بر مبنای شرکت همگانی و تساوی حقوقی تمامی افراد بنا شده از پدیده‏های عصرجدید است. ابتدا بنیان فکری آن در مغرب زمین و در عصر روشنگری یعنی قرن هجده میلادی پایه گذاری شد. ساختار جهان و جوامع اروپا در قرون وسطی بوسیله سه اصل کلی مذهب، سنّت و خرافات شکل گرفته بود. زمین صفحه مسطحی بود، دنیا در هفت روز خلق شده بود و با دادن پول و اعتراف به گناه، انسان از رفتن به جهنّم معاف می‏شد.

در آغاز عصر جدید با رواج دریانوردی و کشف سرزمین‏های نو و شناخت کروی بودن زمین از سوئی و دستیابی به یافته‏های علمی بوسیله کشفیات دانشمندانی مانند کپرنیک، کپلر، گالیله و نیوتن از سوی دیگر، بطلان بسیاری از فرضیه‏هائی که برمبنای استنباطات ظاهری عامّۀ مردم از کتب دینی عنوان شده و علم زمان را تشکیل می‏داد ثابت گشته و اعتماد متفکرین را به این کتب بعنوان تنها منبع حقیقت متزلزل ساخت. در نتیجه انسان می‏بایست باورهای دینی و سنّت‏های باطل را بکنار گذارده و خود به کشف حقایق طبیعت و جهان اطرافش پردازد. ابزاری که او در این راه نیاز داشت و شرط لازم تحولات بودعبارت بودند از: ١- تفکّر و اندیشه (understanding) جهت بررسی و جستجوی حقایق ٢- خرد یا عقل (reason ) جهت قضاوت و تصمیم گیری ٣- شهامت در بکارگیری فکر و عقل خود برای یافتن جواب سؤال‏ها و مشکلات زندگی ۴- آزادی به عنوان پیش‏شرط بکارگیری اندیشه و خرد و ابراز شهامت.

پیامد و دستاورد بکارگیری ابزار فوق در زمینه‏های دین، علم، صنعت، اقتصاد، تعلیم و تربیت، بهداشت، سیاست، اجتماع و قانون مداری بدین قرار بود: