سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

برگرفته از: http://www.payamha-iran.org/node/245

پیام رضوان ٢۰۱۷

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان
رضوان ۲۰۱۷ میلادی (۱۷۴ بدیع)
(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

ستایندگان اسم اعظم در سراسر عالم ملاحظه فرمایند

دوستان عزیز و محبوب،

قیام جامعۀ اسم اعظم را در میدان خدمت ملاحظه نمایید! تنها یک سال بعد از شروع نقشۀ جدید، گزارش‌های واصله از وسعت مجهودات و آغاز موفّقیّت‌ها حکایت می‌کند. سرعت بخشیدن به پیشرفت پنج هزار برنامۀ رشد مستلزم کوششی کاملاً بی‌سابقه است. تعداد کثیری از دوستان با درکی قاطع از اصول بنیادین نقشه بر حسب نیازهای آن عمل نموده جدّیّت و فداکاری خود را در کیفیّت اقدامات خویش نشان می‌دهند. بر طبق پیش‌بینی قبلی، بعضی از برنامه‌های فشردۀ رشد که برای مدّتی مدید تداوم داشته‌اند حال گنجینه‌ای از معلومات و ذخیره‌ای از منابع شده، نواحی اطراف خود را حمایت نموده، انتشار سریع بینش و تجربه را تسهیل می‌نمایند. مراکز فعّالیّت‌ فشرده، آن محلّه‌ها و روستا‌هایی که کار جامعه‌سازی در آن تمرکز بیشتری دارند، میادین مستعدّی را برای تقلیب جمعی فراهم می‌آورند. سپاه گسترده و پرشورِ اعضای هیئت معاونت و مساعدین‌شان مشوّق مجهودات دوستان بوده به آنان کمک می‌کنند که چگونه فرایند رشد را در موقعیّت‌های گوناگون به پیش ببرند و رویکردهایی متناسب با شرایطِ هر محدودۀ جغرافیایی بیابند. شوراهای منطقه‌ای بهائی با حمایت محافل روحانی ملّی می‌آموزند که چگونه می‌توان پیشرفت نقشه را هم‌زمان در طیفی از محدوده‌های جغرافیایی سرعت بخشید. این وظیفه در بعضی کشورهای کوچک که شورای منطقه‌ای وجود ندارد توسّط نهادهای جدیدی در سطح ملّی انجام می‌گیرد. گرچه همان طور که از هر فرایند ارگانیک انتظار می‌رود پیشرفت سریع حاصل در بعضی نقاط در دیگر مناطق هنوز ظاهر نشده است ولی تعداد کلّ برنامه‌های فشردۀ رشد در جهان هم‌اکنون در حال افزایش است. به علاوه، مشاهدۀ افزایش قابل ملاحظۀ میزان مشارکت در فعّالیّت‌ها در طیّ چهار دورۀ اوّل نقشه موجب سرور این مشتاقان است.

بدین ترتیب علایم دست‌آوردهای سال جاری به سختی می‌تواند نویدبخش‌تر از این باشد و براستی چه ارمغانی به حضور حضرت بهاءالله در دویستمین سال ولادت آن حضرت می‌تواند شایسته‌تر از جهد بلیغ عزیزانش در اتّساع حیطۀ امر مبارکش باشد؟ بنا بر این اوّلین جشن از دویستمین سنۀ میلادین که عالم بهائی برگزار می‌نماید ایّامی است بس شورانگیز و نشانه‌ای از مغتنم‌ترین فرصت جهان‌شمولی که تا به حال برای مرتبط ساختن قلوب با جمال اقدس ابهی پیش آمده است. امید چنان‌که در ماه‌های آینده همگی با توجّه به این موقعیّت گران‌بها، فرصت‌های موجود در هر فضایی را با هشیاری غنیمت شمرده عموم را با حیات و رسالت اعلای حضرت بهاءالله آشنا سازند. برای استفادۀ کامل از فرصت‌های تبلیغی موجود در عالم بهائی گفتگوهای ممکن با هر فردی از افراد باید خلّاقانه مورد تأمّل قرار گیرد. در این چنین گفتگوهای هدف‌مندی ادراک افزایش می‌یابد، قلوب منشرح می‌شود و در مواردی تقلیب بغتتاً ایجاد می‌گردد. همگی به انجام این وظیفۀ ارزشمند دعوت می‌شوند و هیچ‌ کس نباید خود را از شادمانی حاصله از این خدمت محروم نماید. از آستان مبارک حضرت محبوب عالمیان رجا می‌نماییم که امسال تماماً سرشار از سرورِ منبعث از آگاه نمودن نفوسی از طلوع یوم الله باشد، سروری که پاک‌ترین و شیرین‌ترین سرورها است.

برگرفته از: https://www.tribunezamaneh.com/archives/120250

صمد توفیقیان

پلمپ بعدی مغازه های بهائیان، برنامه آینده

در سال های اخیر تعداد زیادی از ایرانیان با موضوع فشارهای مذهبی بر بهائیان ایران آشنا شده اند ودر رسانه های مختلف دیده میشود که وقتی صاحب نظران میخواهند به “فشار بر بهائیان” اشاره کنند، نمونه هائی مانند ” محرومیت از تحصیل”، ” اخراج از ادارات” ، ” تخریب گورستان ها” ، ” بستن مغازه ها” و…را نام میبرند.

البته این صحیح است که تمامی این ها مصداق های بارز تضییع حقوق شهروندی بهائیان ایران است، اما در این جا به تفاوت جالب “بستن مغازه های بهائیان” با دیگر شیوه های آزار مذهبی متداول در ایران میپردازیم.

واقعیت این است که تمامی عملیات بستن مغازه ها در سال های اخیر، در روز های مشخصی از سال رخ میدهد و بنابر این، آن عملیات را برای ناظران بی طرف، قابل پیش بینی می سازد.
این روز های خاص، چند روز در سال است که بهائیان بنا بر باور مذهبی خود، کار کردن در این روز ها را جائز نمیدانند و کار نمیکنند و بنابر این مثلا مغازه داران بهائی، از حق صنفی و قانونی خود استفاده کرده و اگر این روز ها مصادف با ایام وسط هفته باشد، مغاره های خود را در این روز باز نمیکنند.
سه روز در اردیبهشت هر سال از جمله این روز های تعطیل مذهبی بهائیان محسوب میشود.
با توجه به سیاست “پلمپ مغازه های بهائیان” که با شدت رو به تزایدی در ماه ها و سال های اخیراز سوی مسئولین کشور وجود داشته است، به نتیجه قابل توجهی میرسیم :
افکار عمومی ایران و جهان میتواند با آگاهی از زمان دقیق یک نمونه عملیات فشار مذهبی، به تماشای آن بنشیند.