سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

رسالۀ شیخ محمّد تقی نجفی- وحدتِ اَدیان و یگانگیِ نوعِ بشر
2019-05-17
رسالۀ شیخ محمّد تقی نجفی- وحدتِ اَدیان و یگانگیِ نوعِ بشر (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۲۰ اکتبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفری«رسالۀ شیخ محمّد تقی اصفهانی معروف به نجفی» که به «رسالۀ اِبْنِ ذِئْبْ» [ابن ذئب= فرزندِ گرگ] نیز معروف است آخرین اثرِ مهمّ نازله از حضرت بَهاءُالله می باشد که د ...
ادامه مطلب
لوحِ کَرمِل- دوریِ کَرمِل از حضرت بَهاءُالله
2019-05-16
لوحِ کَرمِل- دوریِ کَرمِل از حضرت بَهاءُالله (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۲۰ اکتبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریمتن «لوحِ کَرمِل» به شکلِ مکالمه مابینِ کَرمِل و حضرت بَهاءُالله نازل گردیده و مانند بسیاری دیگر از آثار نازلۀ حضرت بَهاءُالله مطالبِ نَغزی در سطوحی مختلف مطرح نموده.یکی از ...
ادامه مطلب
لوحِ کَرمِل- منشورِ مرکزِ اداری و روحانیِ دیانتِ بَهائی
2019-05-16
لوحِ کَرمِل- منشورِ مرکزِ اداری و روحانیِ دیانتِ بَهائی (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۲۰ اکتبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریحضرت شوقیِ رَبّانی، ولیِّ اَمرِ دین بهائی //www.noghtenazar.org/node/1644با درایتِ خاصّ خویش «لوحِ مبارکِ کَرمِل» را به عنوان یکی از منشورهای دیانت بهائی مح ...
ادامه مطلب
جای پایِ حضرت بَهاءُالله در کوهِ کرمل
2019-05-15
جای پایِ حضرت بَهاءُالله در کوهِ کرمل (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۱۹ اکتبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریحضرت بَهاءُالله، آن شخصیتِ مقدّس عظیم و منحصر به فرد که پیروانشان در مَعیتشان بودند به آهستگی در کوهِ کَرمِل مَشی فرمودند. //noghtenazar.org/node/1807 حضرتشان یقیناً مُلبّس به ...
ادامه مطلب
لوحِ کَرمِل- تحقّقِ نُبُوّاتِ قدیمه
2019-05-15
لوحِ کَرمِل- تحقّقِ نُبُوّاتِ قدیمه (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۱۹ اکتبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفری«لوحِ مبارکِ کَرمِل» نغمۀ رستگاری و نجات است. پاسخِ مناجات ها و دعاهایِ نسل هایِ پشتِ سَرِ هَمِ جامعۀ صدمه دیدۀ نوعِ بشر است.با توجّهِ دقیق به تاریخ گذشتۀ بشر شاهد حوادث بسیار ناگوار ...
ادامه مطلب