سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

چگونگي چاپ كتاب «مهدي موعود»...
1385/11/25
در سایت شبستان نیوز1 از زبان مرحوم علی دوانی، آمده است، به شرح ذیل:مهدویت: مرحوم دوانی: كتاب مهدی موعود به سفارش و تاكید آیت الله بروجردی برای مقابله با بهائیان به چاپ رسید.استاد علی دوانی پژوهشگر حوزه مهدویت مدتی قبل از وفات در گفت گوی با خبرگزاری شبستان پیرامون چگونگی ترجمه و چاپ كتاب مهدی موعود ...
ادامه مطلب
کتاب جدید و آذربایجان
1386/02/23
در این مختصر با توجه به حدیثی از امام باقر مطالبی آمده است. در این حدیث ذکر شده که در آذربایجان حادثه ای رخ می دهد که هیچ حادثه ای با آن برابری نمی کند و بعد به آوردن کتابی جدید توسط آنحضرت تصریح شده که این واقعه بر عرب بسیار سخت است.«فتوریسم و یا اعتقاد به دوره آخر الزمان و انتظار واپسین منجی و مص ...
ادامه مطلب
معرفی امر و استدلالیه برای اهل حق - قسمت دوم
1386/03/01
باری بنا بر آنچه که در فوق گذشت و توجه به آنچه که بعداً مسطور خواهد شد بيان اين مطلب لازم است که در اين زمان بهاييان مدعی هستند که آنچه را طايفه اهل حق و مردم يارستان انتظار دارند به موجب دفاتر و کلامهای موجود ظاهر و عيان گشته و وعده ها و بشارات مسطور در دفاتر بوقوع پيوسته، دو ظهور پی درپی که عبارت ...
ادامه مطلب
معرفی امر و استدلالیه برای اهل حق - قسمت سوم
1386/03/01
بشارات راجع به ظهوراکنون با توجه و آشنايی به کيفيت و چگونگی اظهار امر حضرت باب که ظهور بنيامين است و اظهار امر حضرت بهاءالله جل ذکره الاعلی که ظهور شاه خاونکار و رجعت حضرت سلطان است بشارات و وعده های مندرجه در دفاتر و کلام را به طور اختصار ذکر مينمايد که طالبان حق و حقيقت بدانند که جزئيات ظهور و آن ...
ادامه مطلب
معرفی امر و استدلالیه برای اهل حق - قسمت چهارم
1386/03/01
تاريخ ظهورهمانطور که در تمام کتب آسمانی ذکر تاريخ ظهور آمده و در کتب استدلاليه اهل بهاء مفصلا مذکور گشته در دفاتر و کلامهای اهل حق نيز تاريخ ظهور را به صريح بيان مرقوم و مسطور داشته اند به طوريکه برای طالبان حقيقت و سالکان سبيل معرفت پی بردن به آن فوق العاده سهل و آسان است و در اين جزوه اختصارا بعض ...
ادامه مطلب