سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

معجزه
1385/03/12
نویسنده ای بر دیانت بهایی ایراد گرفته و بر اساس آن توهین كرده كه چون بهاءالله معجزه ای نداشته است، لذا به رد و تأویل معجزات سایر انبیاء پرداخته تا به این وسیله معجزه نداشتن خود را توجیه نماید.در باب معجزه انبیاء الهی حرف و حدیث فراوان است؛ اما این مطلب قابل ذكر است كه به شهادت صریح آیات قرآن، هر هن ...
ادامه مطلب
بافت تاريخ امر بابى و بهائى
1385/04/20
اگر بگوئيم که يک دين مستقلّ است معنايش آن نيست که ناگهان در فضائی خالی از دين پيدا شده باشد. دين بودا از پشت دين هندوان بر خاسته است و فقط وقتی که از کوههای هيماليا گذشت استقلال خويش را ظاهر ساخت و نيروی فرهنگی بزرگی را در کشورهای چين و ژاپن و کشورهای جنوب شرقی آسيا برانگيخت. رسالت عيسی مسيح و پيروا ...
ادامه مطلب
ايران وآئين بهائي
1385/05/20
بررسی و مطالعه كیفیت جوامعی كه در آن پیامبران الهی ظهور نموده اند، نشان دهنده لطف و محبت بی نهایت خداوند نسبت به بندگان است كه به اراده مطلقه خویش با ارسال رسل در هر دور و زمان، نفوس را از مرحله پست و حقیری كه درآن قرار گرفته بودند، به سوی تقدم وتعالی كشانده است. قبل از ظهور حضرت موسی، تفكر غالب م ...
ادامه مطلب
ملاحظاتي درباره مسجد وكيل شيراز
1385/05/23
چند روز پیش، فرشید، یكی از دوستانم را دیم كه می گفت:- «دركتابی خوانده ام كه سید باب كه شما بهاییان ایشان را حضرت باب می نامید در شیرازدر مسجد وكیل ادعاهای خود را پس گرفته است. آیا شما این موضع را قبول دارید؟»- اجازه بدهید قبل از آنكه به سؤال شما پاسخ گویم مطلبی را توضیح دهم آنگاه شما خودتان پاسخ ر ...
ادامه مطلب
مسأله تير باران حضرت باب
1385/05/23
مسأله تیر باران حضرت باب و انكارها و توجیهاتی كه معاندین و مخالفین در این خصوص نموده اند.درطول تاریخ دیده نشده است كه دگرگونی های مذهبی و اجتماعی به انحاء گوناگون در هم كوبیده نشود. قدرتهای حاكمه از هر وسیله ممكن برای نابودی حركتهای انقلابی سود جسته ومی جویند . كشور ایران نیز از این قاعده مستثی نمی ...
ادامه مطلب