سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

کوهِ کَرْمِل: کوهِ اِلهی
2019-05-12
کوهِ کَرْمِل: کوهِ اِلهی (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۱۹ اکتبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریاز دورانی بسیار دور و قدیم کوهِ کَرمِل همچنان در شرق دریای مدیترانه قرار گرفته و بسیاری از مردمان برای سالیانِ سال در دامنۀ این کوه مَقرّ داشته زندگی می نمودند.کوهِ کَرمِل مُشرِف به دریا کوهِ ب ...
ادامه مطلب
لوحِ دنیا- پنج آموزۀ مُثبَت
2019-05-11
لوحِ دنیا- پنج آموزۀ مُثبَت (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۱۹ اکتبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریهمان طوری که قبلاً اشاره شد حضرت بَهاءُالله در «لوحِ دنیا» چهار صفتِ پلید را مَردود شمرده اند:«مُعرِضین و مُنکِرین به چهار کلمه مُتَمسِّک: اوّل کلمۀ فَضَرْبُ الرِّقابِ [زدنِ گردن ها] و ثانی ...
ادامه مطلب
فروتنیِ زمین
2019-05-10
فروتنیِ زمین (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۱۷ اکتبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریدر فرهنگ عمومی امروزه بندرت می توان دید که صفت فروتنی چندان صاحب ارزشی باشد. خاضع بودن آن چنان اطمینان و اعتماد به نفسی ایجاد نمی کند و باعث افتخار هم نمی گردد. در حالی که نفوسی خاضع و فروتن دقیقاً همان عنا ...
ادامه مطلب
لوحِ دنیا- شرایطِ لازمۀ صلح، تفاهم و یگانگی
2019-05-10
لوحِ دنیا- شرایطِ لازمۀ صلح، تفاهم و یگانگی (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۱۹ اکتبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریحضرت بَهاءُالله صریحاً می فرمایند که هر دورانی نیازمندی های خودش را دارد. رفتار، مقیاس ها و اَعمالِ آنچه که در دوران گذشته به کار گرفته می شد دیگر جوابگوی نیازهای زمان نخواهد ...
ادامه مطلب
جهان و نَفْسِ اَمّارۀ انسانی
2019-05-09
جهان و نَفْسِ اَمّارۀ انسانی (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریبرای این که تمامی عناصر متشکّلۀ جهان بتواند به عنوان یک سازمان منسجم مفید باشد باید توجّه نمود که در این رابطه «لوحِ دنیا» لوحی است کاملاً خطابی فردی، عمیقاً فردی و این نکته در مقالۀ دیگر هم ...
ادامه مطلب