×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
اصول اعتقاداتاخلاقیاتتاریخاجتماعیاحکامادیان دیگراقتصادبشاراتحقوق بشرسیاستپاسخ به اتهاماتشعر و ادبفهرست تمام مقالات
پیامهای مرکز جهانی بهائی اخبار جامعۀ بهائی گشت و گذار در اخبار بخش سردبیر

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twittertelegraminstagram
×
ببخشید کجا می‌توانم تمام پیامه ... بسیار پرمحتوی و پرمعنا بود یاد ... مهم نیست بهائیت دین است یا هرچ ... واقعا تاسف آوره.این اتفاق در ا ...
در پاسخ به فصلنامه مطالعات تاریخی شماره های 17 و 20 در پاسخ به ویژه نامه 29 ایّام جام جم ندای حق
یوزارسیف هم خاتم النبیّین بود!وقت آن است كه بدانيم دين بهايي چيستدرد دلی با خانم وزیر بهداشتآیا بهاییان در انتخابات شرکت می کنند؟تخریب گورستان‌ و عدم صدور جواز دفن بهاییان در شماری از شهرهای ایران
img

سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

ادعاهاي ِ لايَتَچَسبَك!
1387/03/29

 درصفحهء3 روزنامهء كيهان، شمارهء 19107، مورّخ 25/3/1387، آمده است:

روزنامه جمهوري اسلاميازهمكاري كمونيست ها با فرقه ضاله بهائيّت خبرداد
روزنامه جمهوري اسلامي روزپنج شنبه به اقدامات براندازانه فرقه ضاله بهائيت پرداخت و نوشت:"فرقه ضالهبهائيت كه به عنوان عامل صهيونيسم در ايران وارد فاز براندازي نظام اسلامي شده وبراساس اسناد و مدارك به دست آمده، نقش عوامل اين گروهك در انفجارشيرازمشخصگرديده، اخيرا پرونده ديگري از وابستگي هاي آنها افشاء شده است."اشرف دهقاني" ازسران گروهك كمونيستي چريك هاي فدايي خلق دركتاب اخير خود از ارتباط و همكاري اينگروهك با بهاييان شيرازپرده برداشته است. دراين كتاب كه جزو اسناد رسمي اين گروهاست، گفته شده بهايي ها درشيراز بلافاصله بعداز روي كار آمدن جمهوري اسلامي موردحمله عوامل حكومت قرارگرفتند و حزب اللهي هاي شهر به كوي سعدي كه محله بهايي نشينشيرازبود حمله كردند كه دراين مقطع چريك هاي فدايي بيشترين كمك را به بهاييانكرده و ياورآنان بودند.گروهك چريك هاي فدايي خلق از جمله سازمان هاي مسلحي بود كهدرسال هاي پاياني دهه چهل شمسي با تكيه بر ايدئولوژي ماركسيستي به وجود آمد و بعدازانقلاب نيز به مبارزه مسلحانه با نظام جمهوري اسلامي پرداخت.

  اي كاش روزنامه هاي مزبورتوضيح مي دادندكه :

1- كِي وبه چه دليل بهائيان وارد فازبراندازي نظام اسلامي شدند كه روزنامهء جمهوري اسلامي وكيهان خبردارشده اند، ولي خود بهائيان وديگران ازآن خبرندارند؟! مگرآقاي محسني اژه اي وزيراطلاعات نظام اسلامي ارتباط بهائيان رابا واقعهء شيرازرد نكردند؟![1] 

2- برفرض محال، اسنادي كه ادعا شده نقش بهائيان رادرانفجارشيرازمشخص مي كند،وجودداشته باشد!اين اسناد دست روزنامهء جمهوري اسلامي چه مي كند؟! اين چه اسنادي است كه وزيراطلاعات آن را ندارد، ولي عوامل روزنامهء جمهوري اسلامي دارند! آيا براي يك حكومت رسمي وقانوني خوب است كه اسناد محرمانه اش دست اين وآن باشد وخودازآن بي خبرباشد؟! 3- روزنامهء جمهوري اسلامي بلافاصله پس ازعامل صهيونيسم خواندن بهائيان مدعي شده،"اخيرا پرونده ديگري از وابستگي هاي آنها افشاء شده است"! كدام پرونده؟! پروندهء ارتباط بهائيان با چريك هاي فدائي خلق! راستي، چريك هاي كمونيست، آن هم درسال 57-58 كه خود تازه سروساماني دوباره يافته،درپي مبارزه بارژيم پهلوي بودند، چه ربط وارتباطي سياسي ونظامي با صهيونيسم وبهائيان داشتند كه بعدها دربازجوئي هاي مخوف دههء شصت معلوم نگرديد؟! ازروزنامهء جمهوري اسلامي بايد پرسيد!  

4- صرف نظرازاين كه چرا روزنامهء جمهوري اسلامي عين مطالب خانم اشرف دهقاني وچگونگي كمك چريك هاي فدائي كمونيست به بهائيان شيرازراذكرنكرده، فرض مي كنيم روايت وادعايش درست باشد! حال سؤال اين است كه اگراستدلال روزنامهء مزبوررادرست بگيريم، بايد ازايشان پرسيد طبق صدها سند ومدرك وشاهد، دراوّل انقلاب حداقل سازمان اكثريت و حزب توده ازميان گروه هاي كمونيست، بيشترين كمك وياري را به آيت الله خميني وحزب اللهي ها كردند؟! دراين صورت آيا ايشان براساس استدلال روزنامهء جمهوري اسلامي ازعوامل كمونيست ها ومرتبط با آنها بودند؟!   

5- ازاين گذشته! ماجراي 30 سال پيش آتش زدن خانه هاي بهائيان سعديهء شيرازكه آيت الله خميني مدعي شدند كارخودعناصررژيم پهلوي بوده،[2]  چه ربطي به انفجاراخيرشيرازدارد؟! خنده دارنيست كه گفته شود: " بهائيان درانفجارحسينيهء رهپويان وصال شيرازبه اين دليل نقش داشته اند كه 30 سال پيش فدائيان اكثريت درواقعهء سعديهء شيرازبه بهائيان كمك كردند"! سبحان الله! هركس نداند، اينك ملت رنجديدهء ايران با آگاهي ازروش آشناي جوّسازي وپرونده سازي امثال روزنامه هاي كيهان وجمهوري اسلامي عليه دگرانديشان،مي دانند كه ايشان انفجارشيرازدر1387 را عمداً بايد به آتش سوزي خانه هاي بهائيان شيرازدر1357 پيوند زنند تا بتوانند با فريب ونيرنگ، جوّ اتهام وافترا عليه بهائيان را داغ ترنمايند!

30 سال كه چيزي نيست! حضرات وامثال توّاب كمونيستشان جناب آقاي عبدالله شهبازي، به طرفة العيني با آب دهان "توهّم توطئه"،همه چيز را به همه چيز مي چسبانند ــ حتي امورلايتچسبك با فواصل 100 سال ودويست سال را! ازنظرايشان، سرنخ ماجرا دراين است كه هردوواقعه درشيرازاتفاق افتاده واستغفرالله ملّت را هم كه فاقد قوهء تمييزتصوّر كرده اند كه نخواهند فهميد ازآن واقعهء شيراز تا اين واقعهء شيرازهزاررازنهفته است! كي به كيست! چه كسي مي فهمد دريكي خانه هاي بهائيان راآتش زده اند، درديگري بهائيان، ناجوانمردانه متهم اند كه حسينيه آتش زده اند! چه كسي خواهدفهميد كه بعدها نيزدرشيراز چه برسربهائيان رفت ومي رود؟![3] غافل ازآن كه اينك همه كم وبيش فهميده اند حقايق چيست.

6- آيا چسباندن ناشيانه 30 سال پيش به حال، به اين خاطرنيست كه حضرات مشاهده كرده اند اخيراً احزاب گوناگون وازجمله چريك هاي فدائي خلق(اكثريت) نيزازحقوق شهروندي هموطنان بهائي خود دفاع كرده اند![4]  آيا ترس ايشان به اين خاطرنيست كه 30 سال بهائي ستيزيشان نتيجهء عكس داده وانظارهمهء جهانيان وافراد واحزاب وگروه هاي مختلف ايراني را به تعاليم بهائي وحمايت ازحقوق پيروان مظلوم آن درايران متوجه ساخته است؟! آري اينك هرفرد وگروهي كه براي شرافت مقام انسان احترام وحرمت قائل است ، راضي به پايمال شدن حقوق هيچ دگرانديشي ازجمله بهائيان نيست!آيا آيت الله منتظري وآقاي خاتمي وبعضي دوم خردادي ها واتحادجمهوري خواهان ايران وسازمان ادوارتحكيم وحدت و سازمان هاي جهاني وايراني حقوق بشروروشنفكران ديني وغيرديني وديگران[5] هم كه مخالف ظلم به بهائيان اند وبعضاً صريحاً طالب حقوق شهروندي براي ايشان هستند،همه مانند چريك هاي فدائي خلق همدست بهائيان بوده وهستند؟! نكند ايشان هم فاميل بهائي داشته ويا ازكوچه ومحلهء بهائيان ردشده اند! نكند درانفجارشيرازهم دست داشته اند! نكند...؟!                  

[1] //www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=687255  .

[2] كتاب صحيفهء نور، جلد4،ص 79 .

[3] يك نمونهء آن را دراين آدرس، اززبان يك غيربهائي منصف طرفدارحقوق بشر ببينيد: //www.iran-emrooz.net/index.php?/hright/more/16174/ 

[4] //www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=15297 

[5] //www.rajanews.com/News/?29611 ؛ روزنامهء كيهان، شمارهء19095، 6/3/1387، ص2 ؛ .... ؛//asre-nou.net/1387/khordad/8/m-rahbarane-bahai.html

نظر خود را بنویسید


در ميان ارباب جرايد و روزنامه

پرستو
ارسال شده در : 1388/2/24

در ميان ارباب جرايد و روزنامه نويسان مرسوم است كه براي جذاب و جالب كردن مقالات خود از مطالب وعكسها ويا اخبار شنيدني استفاده مي كنند تا سبب جلب توجه خواننده ها بشوند. گمان كنم روزنامه هاي كيهان و جمهوري اسلامي هم براي جلوگيري از كسادي كارشان و جلب توجه عمومي هر از گاهي مقالاتي سراسر كذب كه زائيده ي توهماتشان است چاپ مي كنند و از آنجايي كه ضرب المثل "دروغ كه خناق ندارد تا انسان را خفه كند" اين روزها بسيار كاربرد دارد لذا دروغ گفتن و دروغ نوشتن هم جايز شده وتازه اگر هم كذب اين گفته ها و نوشته ها آشكار شد باز هم جاي نگراني نيست از ضرب المثل" ديوار حاشا بلند است " مي توان استفاده كرد و منكر همه چيز شد.اي كاش ازضرب المثلهاي خوب ما ايراني ها بيشتر استفاده مي شد.