سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

معرفی امر و استدلالیه برای اهل حق - قسمت پنجم
1386/03/01
بشارات راجع به اسم مبارک حضرت اعلیارواحنا فداهبطوریکه قارئین محترم از قرائت مطالب گذشته دریافته اند حضرت باب که مظهر ظهور بنیامین است اسم مبارکشان سید علی محمد فرزند آقا سید محمد رضا تاجر معروف شیرازی بودند و بعد از اظهار امر به نامهای باب، نقطه اولی، رب اعلی و حضرت اعلی معروف شدند.اکنون با توجه ...
ادامه مطلب
معرفی امر و استدلالیه برای اهل حق - قسمت ششم
1386/03/01
نام مبارک مظهر ظهوردر دفاتر اهل حق بطور کلی اسم مبارک حسین زیاد مذکور گشته که با مختصر توجهی به خوبی میتوان فهمید که منظور مظهر ظهور کلی الهی است که در دون آخری و در جامه بشری بنام حسین ظاهر خواهد شد و با شواهدی که ذیلا نقل خواهد شد معلوم خواهد گردید صاحب این نام همان حضرت بهاءالله جل اسمه الاعلی ا ...
ادامه مطلب
معرفی امر و استدلالیه برای اهل حق - قسمت آخر
1386/03/01
بقیه بشارات راجع به امر مبارکو اما بشارات مسطوره در دفتر و کلام به نام بهاء که معنی فارسی آن نور است خیلی زیاد و برای مزید اطلاع یاران مختصری در این باب مذکور میشود. در دفتر حضرت فارغ مرقوم است:نــور آشــکار بـی و یـانـه میران شون بر مزا نو صاحب تدبیرانمیفرمایند بهاء اشکار شد در خاندان امیران [1] ...
ادامه مطلب
همه مي گويند دين ما آخرين دين است
1386/03/20
خلاصه :یكی از قوانین طبیعی كه همواره مانع پذیرفتن عقاید جدید می شود قانون تعطل است بدین معنی كه وقتی كه مطلب و موضوعی در ذهن انسان متمكن شد خارج كردن یا دگرگون ساختن آن كار دشواری است و این مسئله نه فقط رادع و مانع قبول عقاید دینی جدید است بلكه در مباحث علمی و اجتماعی نیز مصداق دارد. تاریخ علوم ممل ...
ادامه مطلب
راه حقیقت
1386/06/12
به نام هستی بخش عشقسال ها دل طلب جام جم از ما می کرد آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کردگوهری کز صدف کون و مکان بیرون بود طلب از گمشدگان لب دریا می کردگاهی اوقات ما فکر می کنیم که حقیقت الهی چیزی بزرگ و دست نیافتنی است و باید در آسمان ها آن را جست و جو کرد ولی باید دانست حقیقت ...
ادامه مطلب