سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

لوحِ دنیا و وطنِ حضرت بَهاءُالله، ایران
2019-05-08
لوحِ دنیا و وطنِ حضرت بَهاءُالله، ایران (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۱۵ اکتبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفری«لوح مبارک دنیا» در سال ۱۸۹۱ میلادی در حیفا در زمانی نازل گردید که دو تن از پیروان حضرت بَهاءُالله فقط به خاطرِ اعتقادشان به دیانت بهائی به زندان افتادند. این دو نفر جناب علی اکبر ...
ادامه مطلب
فرانک ویس- فارِسِ حضرت بَهاءُالله
2019-05-08
فرانک ویس- فارِسِ حضرت بَهاءُالله (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۱۵ اکتبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریفرانک ویس (Frank Wyss) یکی از «فارِسانِ حضرت بَهاءُالله» بود ولی این «فارس» با کسی جنگ نکرد زیرا نبردش نبردی روحانی بود- مقدمتاً نبردی با نَفْسِ اُمّاره. لقب «فارِس- Knight« [شهسَوار] ر ...
ادامه مطلب
اندرزهای حضرت بَهاءُالله
2019-05-07
اندرزهای حضرت بَهاءُالله (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۱۴ اکتبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریحضرت بَهاءُالله در «لوحِ مبارکِ دُنیا» به پیروان خویش نصیحت می فرمایند که از دست ایشان نباید به هیچ نفسی اَذیّت و آزاری برسد.«نَصایحِ قَلَمِ اَعْلیٰ [حضرت بَهاءُالله و قَلَمِ حضرتشان] را به گوش ...
ادامه مطلب
عنایاتِ حضرت بَهاءُالله
2019-05-06
عنایاتِ حضرت بَهاءُالله (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۱۲ اکتبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریخطابات حضرت بَهاءُالله در «لوحِ مبارکِ اَقدَس» اساساً متوجّهِ مسیحیان است که با بیست و یک کلامِ عنایت آمیز که در آخر این مقاله آمده خاتمه می یابد. واضحاً این یادآوریِ همان مَراحِم و عنایاتِ حضرت ...
ادامه مطلب
اَلقاب حضرت بَهاءُالله: آفتابِ بینش، دریایِ دانش، شاهباز
2019-05-05
اَلقاب حضرت بَهاءُالله: آفتابِ بینش، دریایِ دانش، شاهباز (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۱۱ اکتبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریدر آثار حضرت بَهاءُالله اشارات تشبیهی بسیاری به نَفْسِ مقدّسشان شده. چنین تشبیهاتی درک و استنباط پیروانِ اَمرِ اِلهی را در مورد مقام و منزلت ایشان بیش تر می کند. ...
ادامه مطلب